RVK - FAQ - Herregistratie

1. Hoe lang blijft mijn registratie geldig?
Vanaf de datum dat u bent opgenomen in het Register Veiligheidskundigen is uw registratie vijf jaar geldig.

2. Hoe is kwaliteitsbewaking geborgd van het register?
    1. Voldoen aan gestelde voorwaarden om toe te treden
    2. Herregistratie door het doen van een assessment (in andere vorm)
    3. Klachtenprocedure bij instelling van een College van Beroep.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het reglement artikel 13b College van Beroep.

3. Kent het register een herregistratie?
De afspraken voor herregistratie zijn vastgelegd in een reglement. Wij verwijzen u voor de basisnormen en termijnen graag naar artikel 8 en 9 hiervan.

4. Hoe weet ik wanneer mijn registratieperiode afloopt?
Uiterlijk vier maanden voordat de registratie afloopt ontvangt u bericht van het Uitvoeringsorgaan Register Veiligheidskundigen.

5. Kent het Register Veiligheidskundigen een bijscholingseis voor herregistratie?
Bij- of nascholing in de vorm van het behalen van persoonlijke educatiepunten is (nog) niet verplicht. Mogelijk dat in de toekomst een bijscholingseis wordt gesteld aan herregistratie.
Als beroepsvereniging gaat de NVVK er echter vanuit dat:
• Een serieuze beroepsbeoefenaar zich blijft ontwikkelen en ervoor zorgt dat hij of zij op de hoogte blijft van veranderingen, vernieuwingen en ontwikkelingen die van belang zijn bij de beroepsuitoefening. Een geregistreerde veiligheidskundige kan dat op verschillende manieren doen, zoals door scholing, training of intercollegiale toetsing.
• De geregistreerde veiligheidskundige het ontwikkeladvies dat bij de eerste registratie uit het assessment is gekomen, ter harte neemt en opvolgt.

6. Hoe wordt de kwaliteit van het Register geborgd?
Op drie manieren vindt kwaliteitsbewaking plaats:
• Geregistreerden moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden om toe te kunnen treden.
• Herregistratie. Nader gestelde eisen aan herregistratie zijn nog niet vastgesteld. 
• Op het Register is een klachtenprocedure van toepassing, bij instelling van een College van Beroep. Voor meer informatie verwijzen wij u naar artikel 13b van het reglement.