KennisontwikkelingDe NVVK wil de ontwikkeling van de veiligheidskunde bevorderen en een bijdrage leveren aan de vakkennis en vakbekwaamheid van haar leden, om zodoende samen met haar leden hét expertisecentrum te vormen voor veiligheidsvraagstukken van alle in Nederland bij veiligheid betrokken stakeholders.


NVVK Kennisdatabase

Een belangrijke kennisbron voor onze leden is de NVVK Kennisdatabase. Hierin zijn enkele honderden artikelen opgenomen over een grote variëteit aan veiligheidskundige onderwerpen. Zo kunnen onze leden altijd putten uit up to date en onderbouwde kennis.

Daarnaast wordt gewerkt aan uitbreiding van de database waardoor alle mogelijke veiligheidskundige bronnen, ook externe, zijn te raadplegen. De toegankelijkheid van deze bronnen willen we maximaliseren door een wikipedia-achtige structuur; snel en eenvoudig te raadplegen met alle nodige verwijzingen en links. Doelstelling is om deze database up en running te hebben tegen het begin van 2025.

Werkgroep Kennismanagement

In de zogenaamde groene laag is een organisatorische basis gelegd voor goed kennismanagement in onze vereniging. In de periode 2024-2026 dient deze laag verder ingericht en operationeel gemaakt te worden. De taak ligt voornamelijk bij de inmiddels opgestarte werkgroep kennismanagement. 

Deze werkgroep gaat de randvoorwaarden en processen formuleren voor consistent en succesvol kennismanagement, dat o.a. een bron zal zijn voor het NVVK Kennisportaal.

Binnen en tussen onze werk- en projectgroepen wordt op een veelheid van veiligheidskundige expertisegebieden kennis uitgewisseld via artikelen, bijeenkomsten en events. 


NVVK Veiligheidsacademie

Medio 2024 starten we met een eigen NVVK Veiligheidsacademie. Binnen deze academie worden opleidingen en trainingen aangeboden die inspelen op de vele veranderingen die momenteel plaatsvinden - als gevolg van transities in het bedrijfsleven en de samenleving - en die gevolgen hebben voor veiligheidskundige vraagstukken. De beroepsvereniging, die bij veiligheidsprofessionals in álle economische sectoren bekend staat als het kennisnetwerk in Nederland, komt met deze opleidingen tegemoet aan de veelgehoorde behoefte bij haar leden aan direct toepasbare kennis over nieuwe ontwikkelingen in de veiligheidskundige beroepspraktijk. 

Aldus bleek uit het grote Ledenonderzoek dat de NVVK in 2023 onder haar leden hield.


Kennisdocumenten

De NVVK zet zich in voor de ontwikkeling van de veiligheidskunde en haar beoefenaars. Daarvoor zijn door de jaren heen verschillende documenten opgesteld.


NVVK Beroepsprofiel 2020

Body of Knowledge and Skills

Onder druk wordt alles vloeibaar

Profiel Veiligheidskundige eindversie


En het Project De veiligheidskundige anno 2035 waarin verschillende experts geïnterviewd zijn over hun toekomstvisie door YoungNVVK.