NVVK Hervormingen; Ledenraad en Algemene Vergadering

Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende de Ledenraad en de Algemene Vergadering toe. 

 

Klik hier voor meer informatie over de hervormingen

De Algemene Vergadering heeft in de toekomst geen besluitvorming op het gebied van beleidsbesluiten. In plaats daarvan is er een Ledenraad.

Het karakter van de huidige Algemene Vergadering [AV] verandert van een bijeenkomst van leden waarin de beleidsvoorstellen van het hoofdbestuur [HB] worden geaccordeerd, in een bijeenkomst waar het elkaar ontmoeten en kennisoverdracht centraal staan.

De werkgroep adviseert:

 • De AV blijft bestaan maar de beleidsbepalende positie van de AV verdwijnt.

 • De AV wordt een jaarlijkse sociale en vakinhoudelijke bijeenkomst met als doel informatie uit te wisselen tussen de leden, Ledenraad en Hoofdbestuur

 • Er komt een Ledenraad als (democratische) vervanging van de AV.

 • De besluitvorming door de AV op het reguliere beleidsbepalende gebied - goedkeuring van de begroting, het beleidsplan en jaarrekening, decharge bestuur - is er niet meer en die bevoegdheid komt te liggen bij de Ledenraad

 • Aan de Ledenraad de bevoegdheid te geven om inzake ontbinding en fusie een verplicht referendum onder de leden te houden. De wijze waarop dit verplichte referendum vorm krijgt wordt nog nader uitgewerkt in overleg met de notaris. De mogelijkheid van een vrijwillig referendum zal nader worden onderzocht.

Er wordt een Ledenraad (LR) ingesteld. De leden hiervan worden gekozen door en uit de NVVK leden. De LR heeft tot taak de check and balances uit te voeren op het Hoofdbestuur (HB). Het Hoofdbestuur stelt een beleidsplan op hoofdlijnen op dat goedkeuring behoeft van de LR. Tevens legt het HB rekening en verantwoording af aan de LR over het gevoerde (financiële) beleid. De LR kiest en benoemt de leden van het HB via een gezamenlijke procedure met het HB.

De werkgroep adviseert:

 • Een LR van vijftien leden. Een optionele uitbreiding van de ledenraad tot zeventien leden met twee geoormerkte leden is mogelijk. De geoormerkte leden zijn één lid vanuit de leden die risicoprofessional zijn en één lid van Young NVVK;

 • Uitgangspunt van de LR is dat deze een evenredige landelijke vertegenwoordiging is van de leden van de NVVK;

 • De LR wordt gekozen uit en benoemd door de leden van de (5) kiesdistricten – per kiesdistrict zijn er 3 zetels - waarin hun woonplaats is gevestigd. Deze districten zijn op basis van postcode vastgesteld waardoor er een evenredige landelijke vertegenwoordiging van de leden ontstaat. Ieder lid van de NVVK heeft één stem.

 • De voorzitter van het Hoofdbestuur is de technisch voorzitter van de Ledenraad en van het overleg tussen het Hoofdbestuur en de LR

 • De LR vergadert met het hoofdbestuur en de verenigingsmanager of alleen als LR en eventueel met aangezochte deskundigen over een specifiek onderwerp

 • De LR benoemt hoofdbestuursleden op voordracht van het Hoofdbestuur.

 • De LR geeft goedkeuring aan het strategisch beleidsplan (1-3 jaar), een jaarplan op hoofdlijnen en de begroting en de jaarrekening /- verslaglegging over het gevoerde bestuursjaar. De LR verleent het HB decharge over het gevoerde beleid. Verder kan het HB om allerlei redenen besluiten bepaalde onderwerpen ter goedkeuring aan de LR voor te leggen.

Aanmelden voor deelname aan de Algemene Vergadering, klik hier.