Voorwaarden en registratie

Beheer en uitvoering 
Het register moet borgen dat de in het register opgenomen veiligheidskundigen gekwalificeerd zijn. In samenwerking met de Netherlands Quality Agency (NQA) is een reglement opgesteld. Dit reglement wordt vastgesteld door het Hoofdbestuur. Het beschrijft onder meer de taken van de leden van het College van Ontwerp, secretariaat  en Hoofdbestuur, de normen voor (her)registratie en de wijze van uitvoering. De uitvoering van het Register ligt bij het secretariaat.

Het Register
Het Register is een openbaar register en zal online inzichtelijk zijn. Opdrachtgevers, werkgevers en ook collega Veiligheidskundigen kunnen een veiligheidskundige zoeken op deskundigheid en op postcode via de homepage van de NVVK.

Sinds 1 november 2015 is het Register klaar voor gebruik. Leden kunnen tegen betaling een assessment ondergaan, waarna opname in het Register volgt als aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Eisen
Voor toetreding tot het register zijn de volgende eisen vastgesteld. 
1. Lidmaatschap van de NVVK.
2. Afgeronde beroepsopleiding op  HAVO, MBO4, HBO of Universitair niveau met diploma
3. Vakopleiding in veiligheid (middelbaar, hoger en universitair niveau)
4. Assessment op competentieniveau
5. Ondertekening van de beroepscode

Assessment
Het assessment wordt afgenomen over:
  
1. De competenties onafhankelijk optreden, omgevingsbewust afwegen, kritisch analyseren, sensitief handelen, overtuigend adviseren en optreden, toegewijd zijn en reflecterend vermogen;
2. De intelligentie welke minimaal overeenkomt met het niveau van het diploma van de beroepsopleiding HAVO, MBO, HBO, Universitair; 
3. De competentie rolzuiver optreden die via dilemmavragen uiteenvalt in Belangenafweging, Keuzes maken, Toepassen van regels en Verantwoordelijkheid nemen.

Het assessment is ontwikkeld in samenwerking met Reynaarde Talentontwikkeling. Het assessment is een e-assessment. De resultaten ontvangt u in een uitgebreide rapportagevorm en een samenvatting voor het Register. De resultaten bespreekt u met een assessor van het assessmentbureau.

Via de volgende link kunt u zich inschrijven (aanmelden) om het assessment te doen. 
http://www.reynaarde.nl/talentontwikkeling/-nvvk-ontwikkelassessment.html

Kosten assessment
De kosten voor het assessment bedragen €252,50. Deze dient u te voldoen aan het assessmentbureau. Inbegrepen is het e-assessment, de rapportage en samenvatting en het ontwikkelgesprek.

Bovenstaand beschreven proces is hier schematisch weergegeven.

Aanmelden
Indien wordt voldaan aan alle voornoemde eisen dan kunt u het aanvraagformulier inschrijving Register Veiligheidskundigen indienen  bij het NVVK secretariaat. Het formulier dient voorzien te zijn van:
  
1. Kopie diploma vooropleiding
2. Kopie diploma vakopleiding
3. Samenvatting assessment
4. Ondertekening beroepscode

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Kosten registratie
De kosten voor registratie zijn als volgt opgebouwd:
Eenmalige inschrijfkosten €75 (uitvoering en onderhoud systeem)
Jaarlijkse retributie €145 (in stand houden van het Register, zoals beheer, herregistratie, etc.)

Deskundigheid op persoonlijke profielpagina
Als u bent opgenomen in het Register kunt u op uw persoonlijke profielpagina uw deskundigheid aangeven. 

Klachten
Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar het reglement.