Een relatief nieuw en belangrijk bestuursorgaan binnen de NVVK                


NVVK verkiezingen.png
Achtergrond van de NVVK Ledenraad

De NVVK omarmde in 2018 haar nieuwe ambitieuze missie, die veel meer dan tot dan toe gericht was op het externe umfeld. Met een professioneel platform voor veiligheidskundige kennis wil de NVVK als dé autoriteit in veiligheid haar bijdrage leveren aan de maatschappij. Kortom: een veilige toekomst kan niet zonder de NVVK en haar leden.

Het Hoofdbestuur zag toentertijd in dat de vereniging op enkele cruciale punten hervormd diende te worden. Om haar ambitie te kunnen waarmaken moest de vereniging immers naast toekomstgerichter vooral ook wendbaarder én slagvaardiger worden. De oplossing is gezocht in:

 • een slagvaardiger Hoofdbestuur;
 • ondersteund door een Verenigingsmanager, die beleidsvoorstellen, al dan niet op verzoek van het Hoofdbestuur, kan doen en deze vervolgens ook uitvoert;
 • waarbij alle activiteiten onder democratisch toezicht staan van een ledenparlement, de Ledenraad.
  Met deze structuur kunnen bestuurstaken worden verlicht, de lijnen worden verkort, en wordt de vereniging slagvaardiger bestuurd. In april 2022 is deze nieuwe structuur door de Buitengewone Algemene Vergadering aanvaard. 


De NVVK Ledenraad

Wat is belangrijk om te weten van die nieuwe Ledenraad? We hebben het hieronder puntsgewijs voor je opgetekend:

De te verkiezen Ledenraad bestaat uit 16 leden. Ieder kandidaat-lid wordt gekozen door de leden van het kiesdistrict waar zijn woonadres is gevestigd. De leden die in het buitenland wonen vallen in het kiesdistrict waar het secretariaat van de NVVK is gevestigd.

 • Er zijn zes kiesdistricten, t.w. Noord-Nederland, Midden-Nederland, Zuid-Nederland, Noord-Holland, Zuid-Holland én een aparte kiesgroep voor Risicoprofessionals.
 • De Ledenraad vergadert 3 tot 5 keer per jaar. De agenda van de vergaderingen wordt voorbereid door de Verenigingsmanager, evenals de vergaderstukken. Op die manier is de Ledenraad ervan verzekerd dat álle beleidsstukken, voorgenomen besluiten, en overige beslisdocumenten tijdig worden aangeleverd.
 • De Ledenraad wordt technisch voorgezeten door de voorzitter van het NVVK Hoofdbestuur. De voorzitter maakt géén deel uit van de Ledenraad.
 • De Ledenraad kan daarnaast vergaderen samen met het Hoofdbestuur. Dit zal in de regel gaan over zwaarwegende kwesties waarvoor Hoofdbestuur én Ledenraad idealiter een gezamenlijk standpunt dienen te delen. Het initiatief daartoe kan van het Hoofdbestuur én de Ledenraad uitgaan.
 • De Ledenraad benoemt en ontslaat namens alle leden bestuursleden. Kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen door het Hoofdbestuur. Één van de eerste taken van de Ledenraad was de benoeming van een nieuw Hoofdbestuur.
 • De Ledenraad kent een zittingstermijn van vier jaar.


Aan welk profiel voldoet een kandidaat-lid voor de Ledenraad?

Ieder lid van de NVVK kan zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. Idealiter beschik je daarnaast over de volgende kenmerken:

 • Je bent bereid en beschikt over het commitment om minimaal 3 tot 5 keer per jaar te vergaderen met je mede-raadsleden en de vergaderingen gedegen voor te bereiden. Je krijgt daarbij overigens alle ondersteuning van het Verenigingsmanagement, zodat de tijdsbelasting van je raadswerk binnen de perken blijft.
 • Je bent je bewust dat je in je raadswerk álle leden van de NVVK gedurende de volledige zittingstermijn van vier jaar vertegenwoordigt.
 • Je bent daarbij bereid en betrokken om in het belang en vanuit de visie van de vereniging te denken.
 • Je denkt strategisch: dus op hoofdlijnen en niet in uitvoeringsdetails.
 • Een lid van de Ledenraad bepaalt mede het beleid van de NVVK en functioneert zonder last of ruggespraak. Dit betekent o.a. dat geen sprake mag zijn van conflicterende zakelijke belangen en dat andere bestuursfuncties binnen de NVVK niet kunnen worden bekleed. Tegelijkertijd ben je je bewust dat je een achterban van kiezers uit jouw kiesdistrict vertegenwoordigt.

Als lid van de Ledenraad doe je dus belangrijk en verantwoordelijk werk, dat geheel in het teken staat van heden en toekomst van onze vereniging én de ontwikkeling van het vak veiligheidskundige en risicoprofessional. Daarom zorgt de NVVK voor professionele ondersteuning van je raadswerkzaamheden.


Kandidaatstelling voor de Ledenraad

NVVK leden met het bovenstaande profiel kunnen zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. Overige voorwaarde is dat geen sprake mag zijn van conflicterende rollen. Dit houdt in dat je geen betaalde werkzaamheden verricht voor de NVVK en geen lid bent van het Hoofdbestuur of voorzitter of secretaris bent van een commissie, werkgroep, basisgroep of interdisciplinaire projectgroep.
In de volgende video’s vertellen Rob van Houten en Bart Gruppelaar over hoe belangrijk het is dat een Ledenraad namens alle leden meebeslist over de toekomst van de vereniging die staat voor hún vakbekwaamheid en -kennis.

 

Screenshot Rob van Houten.png

 

 

Screenshot Bart Gruppelaar.png


De kandidaatstelling verloopt geheel digitaal. Wij werken hierbij samen met een gespecialiseerde onafhankelijke partij, OnlineORverkiezingen.nl. Dit bureau coördineert de kandidaatstelling en later ook de online verkiezing van de Ledenraad.

De verkiezingen

De eerste verkiezingen voor de Ledenraad vonden plaats van vrijdag 8 tot en met dinsdag 12 april 2022. 


Kiesdistricten

NVVK Ledenraad kiesdistrictenkaart_def.png

Leden van de NVVK zijn ingedeeld in zes districten: vijf geografische kiesdistricten en één functionele kiesgroep. De vijf geografische kiesdistricten zijn bepaald aan de hand van postcodegebieden:

 • Kiesdistrict Noord-Nederland: postcodes beginnend met 70 – 71 – 72 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 - 99
 • Kiesdistrict Midden-Nederland: postcodes beginnend met 35 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 52 – 53 – 54 – 58 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 - 73
 • Kiesdistrict Zuid-Nederland: postcodes beginnend met 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 - 59 – 60 – 61 – 62 – 63 - 64
 • Kiesdistrict Noord-Holland: postcodes beginnend met 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 34 – 36 - 37
 • Kiesdistrict Zuid-Holland: postcodes beginnend met 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 -33 – 43 - 45

NB Leden woonachtig in België en Duitsland behoren bij kiesdistrict Zuid-Nederland.

De functionele kiesgroep betreft de risicoprofessionals die ook deel uitmaken van onze vereniging. Zij kunnen stemmen op hun eigen kandida(a)t(en) en weten zich op deze manier ook vertegenwoordigd en gehoord in de NVVK Ledenraad.