Register voor Veiligheidskundigen

Inleiding
De NVVK ontwikkelt een nieuw register voor Veiligheidskundigen. Op basis van nieuwe beroepsprofielen worden professionals daarin geregistreerd met als doel de vakbekwaamheid van Veiligheidskundigen aantoonbaar en inzichtelijk te maken.

(Proces)veiligheid in Nederland
Veiligheid staat volop in de aandacht. Recente incidenten op het gebied van (bedrijfs)veiligheid, zoals in de chemische sector en de zorg, hebben voor veel maatschappelijke onrust gezorgd. Er zijn veel initiatieven om de veiligheid van processen te verbeteren. Organisaties werken hierbij in verschillende verbanden met elkaar samen en starten interne projecten op. Binnen dit krachtenveld maakt de NVVK zich sterk voor de ontwikkeling van het beroep van Veiligheidskundige.

De situatie
Organisaties willen kunnen bouwen op hun Veiligheidskundigen. Dat betekent dat er mensen met bepaalde kwaliteiten nodig zijn. Bij de NVVK zijn er klachten binnengekomen met betrekking tot het eindniveau van veiligheidsopleidingen. Dit uit zich concreet in klachten over het functioneren van in het veld werkzame veiligheidskundigen. Uit een analyse is gebleken dat de klachten niet zozeer betrekking hebben op vakinhoudelijke kennis, maar vooral op interpersoonlijke vaardigheden en ethische kwesties. Werkgevers hebben hier last van. De NVVK heeft dit signaal opgepakt, en wil met beroepsprofielen en het register de kwaliteiten van veiligheidskundigen inzichtelijker maken.

Het register is sinds 1 november 2015 klaar voor gebruik, dat wil zeggen dat de technische ontwikkeling en inrichting afgerond is. Ook het bijbehorende assessment is dan uitontwikkeld. Leden ondergaan tegen betaling een assessment, waarna opname in het register volgt voor leden die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Intussen speelt ook de vernieuwing van het wettelijk certificatietraject. Het is voor leden niet altijd even duidelijk hoe certificatie en registratie zich tot elkaar verhouden. Het is belangrijk dat de NVVK hier een actieve rol in neemt en een visie uitdraagt.

Visie op registreren
De NVVK ontwikkelt een register voor Veiligheidskundigen. Zij doet dit vanuit de verantwoordelijkheid om te bouwen aan het vakmanschap van de veiligheidskundige en vanuit de ambitie om als beroepsvereniging een autoriteit te zijn die staat voor de kwaliteitseisen van haar beroepsgroep. Het register borgt dat de opgenomen veiligheidskundigen gekwalificeerd zijn. 

De ontwikkeling van het register voor Veiligheidskundigen speelt zich af in een woelig krachtenveld. Tegelijkertijd wordt immers ook het systeem van certificering van veiligheidskundigen kritisch bekeken. De NVVK merkt dat daar vragen over komen. De NVVK ziet dat certificering en registratie goed naast elkaar kunnen bestaan. Certificering heeft als doel wettelijke bevoegdheden te regelen. Registratie heeft een ander doel voor de NVVK: het laat de vakbekwaamheid, het niveau en de deskundigheid van een veiligheidskundige zien. De NVVK is ervan overtuigd dat registratie de toekomst heeft.
De overheid is dit jaar gestart met een heroriëntatie op het stelsel arbo-certificatie om het toekomstbestendig, eenvoudiger en effectiever te maken. Voor de veiligheidskundige persoonscertificaten wordt gedacht aan een overgang naar een register met een wettelijke verwijzing dat een volwaardig alternatief kan vormen voor certificatie. 
De NVVK wil zich inspannen om in die (toekomstige) discussie een actieve rol te spelen.

Meer weten
Op de register pagina’s vindt u onder andere informatie over

  • Aanmelden - Inschrijfformulier
  • Transitie van oud naar nieuw
    • Het vaststellen van het profiel van de veiligheidskundigen
    • Projectorganisatie die is opgezet voor de inrichting van het nieuwe register
    • Presentaties over de voortgang
  • De voorwaarden die gesteld zijn om toe te treden tot het nieuwe register, zoals het doen van een assessment
  • FAQ: Mocht uw vraag hier niet tussen staan, stuur de vraag dan naar het volgende e-mail-adres