Hervorming van de verenigingsstructuur van de NVVK

Op naar een democratisch gekozen Ledenraad

Op 7 april 2022 nam de Buitengewone Ledenvergadering een positief besluit over de nieuwe statuten van de NVVK. Dat betekent dat onze vereniging slagvaardiger, wendbaarder en meer toekomstgericht kan opereren. Een democratisch gekozen Ledenraad, die toeziet op de vorming en uitvoering van beleid, is daarbij onmisbaar. De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn inmiddels in volle gang. Voorzitter van de werkgroep, die de hele hervorming in goede banen leidde, Rob van Houten, zei er op 7 april het volgende over (klik op de afbeelding om de video te bekijken):

Screenshot Rob van Houten.PNG

Algemene Vergadering stemt in met de aanpassen NVVK-verenigingsstructuur

Tijdens de Algemene Vergadering (AV) op 11 november 2021 heeft bijna 80% van de deelnemende leden ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de verenigingsstructuur, conform het advies van de werkgroep. Vanwege de geldende Covid-Maatregelen heeft deze AV online plaatsgevonden, net als de voorgaande 2 AV's. Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 worden de nieuwe statuten en het Huishoudelijk regelement voorgelegd aan de leden. "Ik hoop u dan allemaal weer in levende lijve en vooral in goede gezondheid te mogen begroeten", Aldus NVVK-Voorzitter Kees Roelofs. 

In onderstaande animatie kunt u bekijken wat het tijdspad is voor de aanpassingen van de verenigingstructuur. 

In 2018 werd door het zittende bestuur geconstateerd dat het steeds moeilijker werd om een vereniging met een omvang en met een hoeveelheid activiteiten en disciplines als de NVVK te leiden met enkel de inzet van vrijwilligers. Het beroep dat op onze bestuurders wordt gedaan, wordt immers als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en toegenomen professionalisering binnen de vereniging steeds intenser en valt niet meer te rijmen met een vaak volledige dagtaak als veiligheidsprofessional.

Tegelijk werd geconstateerd dat het huidige verenigingsmodel van een hoofdbestuur met een Algemene Vergadering (AV) de slagvaardigheid van de vereniging niet ten goede kwam, te meer daar de opkomst bij de AV – die normaal gesproken twee keer per jaar wordt gehouden – in de regel als laag tot zeer laag werd gezien. Dit komt de democratische legitimiteit van de besluitvorming binnen de vereniging niet ten goede. Daarbij werd ook geconcludeerd dat het bestaande regelstelsel van statuten, huishoudelijke en andere reglementen onduidelijkheden en discrepanties e.d. kent en nodig gemoderniseerd moest worden.

In 2019 startte daarom de door het hoofdbestuur ingestelde Werkgroep “Herziening statuten en huishoudelijk reglement” onder leiding van Rob van Houten. De werkgroep heeft leden afkomstig uit de vakgroepen, de regio’s, de commissies en twee externe leden, t.w. een notaris en een jurist gespecialiseerd in verenigingsrecht.

Bij aanvang van de werkzaamheden bleek dat – alvorens statuten en reglementen aan te passen – eerst naar de organisatie gekeken moest worden. Het hoofdbestuur heeft daarom aan de werkgroep gevraagd om zich eerst te buigen over de vraag:

“Hoe kan de NVVK bestuurlijk hervormd worden met het oog op de toekomst?”

De werkgroep heeft hierop geadviseerd te bezien hoe de professionele ondersteuning van het bestuur kan worden versterkt en de legitimiteit van de besluitvorming vergroot kan worden door de leden hierbij meer te betrekken. De werkgroep benadrukte de haalbaarheid te onderzoeken van het aanstellen van een professionele verenigingsmanager en het instellen van een ledenraad (een gekozen ledenparlement, dat toezicht houdt op het bestuur). Deze adviezen van de werkgroep zijn op hoofdlijnen tijdens AV van november 2019 gepresenteerd en met instemming begroet door de leden.

Inmiddels is de werkgroep gekomen tot een concreet advies voor de hervorming van de verenigingsstructuur. De belangrijkste wijzigingen worden hier toegelicht. 

Hoofdbestuur en verenigingsmanager

In dit artikel en de video lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende het hoofdbestuur en de verenigingsmanager toe. 

Klik hier voor meer informatie

 

Ledenraad en Algemene Vergadering

In dit artikel en de video lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende de Ledenraad en de Algemene Vergadering toe.

Klik hier voor meer informatie.

De kennisintensieve organisatie

In dit artikel en de video lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende de Kennisintensieve organisatie toe.

Klik hier voor meer informatie.

 

In gesprek met de voorzitters

Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming zijn NVVK-Voorzitter Kees Roelofs en Rob van Houten, voorzitter van de werkgroep die deze hervormingen heeft voorbereid, met elkaar in gesprek gegaan.

Tijdens dit gesprek bespreken zij de voorgestelde hervormingen en waarom zij denken dat deze hervormingen nodig zijn. Het gesprek is bedoeld om alle leden zo goed mogelijk voor te bereiden op de stemming tijdens de Algemene Vergadering op 11 november 2021.

Bekijk hier het gesprek of via YouTube.