Hervorming van de verenigingsstructuur van de NVVK

In 2018 werd door het zittende bestuur geconstateerd dat het steeds moeilijker werd om een vereniging met een omvang en met een hoeveelheid activiteiten en disciplines als de NVVK te leiden met enkel de inzet van vrijwilligers. Het beroep dat op onze bestuurders wordt gedaan, wordt immers als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en toegenomen professionalisering binnen de vereniging steeds intenser en valt niet meer te rijmen met een vaak volledige dagtaak als veiligheidsprofessional.

Tegelijk werd geconstateerd dat het huidige verenigingsmodel van een hoofdbestuur met een Algemene Vergadering (AV) de slagvaardigheid van de vereniging niet ten goede kwam, te meer daar de opkomst bij de AV – die normaal gesproken twee keer per jaar wordt gehouden – in de regel als laag tot zeer laag werd gezien. Dit komt de democratische legitimiteit van de besluitvorming binnen de vereniging niet ten goede. Daarbij werd ook geconcludeerd dat het bestaande regelstelsel van statuten, huishoudelijke en andere reglementen onduidelijkheden en discrepanties e.d. kent en nodig gemoderniseerd moest worden.

In 2019 startte daarom de door het hoofdbestuur ingestelde Werkgroep “Herziening statuten en huishoudelijk reglement” onder leiding van Rob van Houten. De werkgroep heeft leden afkomstig uit de vakgroepen, de regio’s, de commissies en twee externe leden, t.w. een notaris en een jurist gespecialiseerd in verenigingsrecht.

Bij aanvang van de werkzaamheden bleek dat – alvorens statuten en reglementen aan te passen – eerst naar de organisatie gekeken moest worden. Het hoofdbestuur heeft daarom aan de werkgroep gevraagd om zich eerst te buigen over de vraag:

“Hoe kan de NVVK bestuurlijk hervormd worden met het oog op de toekomst?”

De werkgroep heeft hierop geadviseerd te bezien hoe de professionele ondersteuning van het bestuur kan worden versterkt en de legitimiteit van de besluitvorming vergroot kan worden door de leden hierbij meer te betrekken. De werkgroep benadrukte de haalbaarheid te onderzoeken van het aanstellen van een professionele verenigingsmanager en het instellen van een ledenraad (een gekozen ledenparlement, dat toezicht houdt op het bestuur). Deze adviezen van de werkgroep zijn op hoofdlijnen tijdens AV van november 2019 gepresenteerd en met instemming begroet door de leden.

Inmiddels is de werkgroep gekomen tot een concreet advies voor de hervorming van de verenigingsstructuur. De belangrijkste wijzigingen worden hier toegelicht. 

De hervormingen in beeld

Onderstaand ziet u een visuele weergave van de hervormingen. Met deze praatplaat hebben wij geprobeerd om op een overzichtelijke en visuele wijze inzichtelijk te maken wat de voorgestelde hervormingen inhouden voor de vereniging en voor de leden. Klik op de afbeelding om een grotere versie (PDF-download) te bekijken, of klik hier. 

BC639504-3557-4091-B68B-5B5726100DB7.jpeg