RVK - FAQ - Certificeren versus registreren en andere systemen

Voor een objectieve vergelijking  van de bestaande kwaliteitssystemen (certificeren en registreren) heeft het hoofdbestuur de Notitie ‘Registreren en certificeren VK, versie 2.3’ laten opstellen door een deskundige uit het veiligheidskundig werkveld. In de antwoorden zijn over het onderwerp certificeren verwijzingen opgenomen naar genoemde notitie.

1. Hoe kan het verschil verklaard worden tussen de certificering, de NVVK-registratie en de SVK-registratie?
Het grote verschil met het oude register en het huidige NVVK-register is dat er kwalificatie-eisen zijn gesteld (zie het hoofdstuk 'Toetreding tot het nieuwe register'). Door deze eisen kan onterecht de indruk ontstaan dat NVVK-registratie hetzelfde is als certificeren.
Eén van de verschillen is dat de NVVK met haar register een kwalificatiesysteem wil bieden voor alle domeinen. Certificeren beperkt zich tot één specifiek domein en zelfs tot één niveau dat wettelijk is vastgelegd, namelijk de Hogere Veiligheidskundige. Voor andere verschillen verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van de genoemde notitie waarin beide systemen kort uiteengezet worden en naar bijlage 1 waarin een overzicht wordt gegeven .

Het SVK-register is een initiatief van een vijftal opleiders en is het register van veiligheidskundigen/ risico-professionals. SVK-geregistreerde veiligheidskundigen zijn actieve risico-professionals die hun kennis uitdragen en op peil houden. De Stichting SVK-register is er voor gediplomeerde Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK) en  anders opgeleide risico-professionals. Het doel van de Stichting is:

  • het stimuleren van verdere ontwikkeling van veiligheidskundigen;
  • het bieden van een garantiemerk voor de kwaliteit van te volgen bij- en nascholingsprogramma’s;
  • ervoor zorgdragen dat de MVK binnen organisaties, bedrijven en instellingen meer op de kaart wordt gezet. Als MVK-er mag u trots zijn op uw vak en daar draagt de stichting aan bij in de vorm van kwaliteitswaarborging in alle activiteiten rond uw beroep als risico-professional. (bron: www.svkregister.nl)

Het verschil met het NVVK-register is:

  • Toelating tot het SVK-register vereist een door de stichting erkend MVK-diploma of een HVK- of MoSHE-diploma en de ondertekening van de beroepscode van het SVK-register. 
  • Deze gestelde eisen zijn vergelijkbaar met die van het oude register van de NVVK (vóór 01-12-2015) en zegt niet zo veel over de kwaliteit van de veiligheidskundige. Certificeren en het huidige NVVK-register beogen dat wél. 
  • In het SVK-register ligt de nadruk op het op peil houden van kennis door het volgen van bij- en nascholingsprogramma’s. Registratie in het SVK-register levert een voucher op die geregistreerden kunnen inwisselen voor deelname aan bij- en nascholingsprogramma’s bij de initiators van het SVK register. 

2. Waarom niet komen tot één systeem?
Het komen tot één systeem zal leiden tot helderheid in het werkveld. Als beroepsvereniging is de NVVK ervan overtuigd dat het NVVK-register hierin maatgevend is, omdat registreren betrekking heeft op alle veiligheidskundige domeinen en certificeren uitsluitend betrekking heeft op het domein arbeidsveiligheid.
Of het ooit gaat komen tot één systeem hangt ervan af van of alle stakeholders hun belangen kunnen verenigen en het doel van het behoud van vakmanschap en een gewaarborgd kwaliteitsniveau in competenties leidend kunnen maken.

3. Een veel gehoorde reden voor certificering is toetsen van de RI&E. Is dat juist?
Wettelijk gezien klopt dit. Handhaving op deze eis vindt nauwelijks plaats. Het certificaat wordt in bepaalde dienstverbanden of contractuele relaties wel vereist.

4. Hoe interpreteer ik de wetteksten met betrekking tot deskundigheid?
Het gaat dan om de invulling van het juridische begrip ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend’. Niet de hoogste normen maar redelijke normen tellen hierbij. Vaak wordt voor dit oordeel in de rechtspraak iemand uit de beroepsgroep ingeschakeld. Het opleidingsniveau zal dan mede een rol spelen.

5. Wat zijn de criteria waarop een RI&E wordt beoordeeld?
Dat zijn volledigheid, betrouwbaarheid en/of verwerking van de laatste actuele inzichten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Verder is van belang of de juiste maatregelen zijn voorgesteld en of er een helder plan van aanpak is waaraan termijnen zijn verbonden. Tot slot moet aandacht worden besteedt aan de rol van de OR (instemmingsplicht, zowel van RI&E als PvA).

6. Wat moet een deskundige kennen en kunnen om een RI&E te kunnen beoordelen?
In het verleden is ooit een competentieoverzicht gemaakt waarin was opgenomen welke van de vier kerndeskundigen voor bepaalde onderdelen van de RI&E bij uitstek geschikt was om deze in de RI&E te toetsen. Een praktisch hulpmiddel voor de toebedeling van de verschillende onderwerpen geven de hoofdstukken uit het Arbobesluit. Bij sommige hoofdstukken wordt al snel duidelijk dat er verschillende disciplines nodig zijn voor adequate toetsing (zie bv. Hoofdstuk 4, Gevaarlijke stoffen en biologische agentia: dat is het terrein van zowel de AH, de VK als de bedrijfsarts).

7. Is er jurisprudentie over toetsen van de RI&E?
Nee. De RI&E kan wel een rol spelen bij het verminderen van de hoogte van een boete, opgelegd door de Inspectie SZW bij overtreding van een wetsartikel. Ook kan de RI&E van belang zijn om de zorgplicht van de werkgever aantoonbaar te maken bij een civiele claim.