NVVK Hervormingen; Bestuur en Verenigingsmanager

Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende het hoofdbestuur en de verenigingsmanager toe. 

 

Er komt een HB dat bestaat uit 5 leden,
professioneel ondersteund door een verenigingsmanager.

Dankzij de ondersteuning van een verenigingsmanager (VM), die de dagelijkse leiding over de NVVK heeft, besluiten voorbereid en de door het HB goedgekeurde besluiten uitvoert, kan het bestuur zich richten op strategische ontwikkelingen en contacten met het werkveld van de veiligheidskundige en risicodeskundige. De vijf HB leden kiezen zelf hun voorzitter. De overige taken zijn verdeeld onder een penningsmeester, een vicevoorzitter, secretaris en een algemeen lid.

De werkgroep adviseert:

Over de benoeming van HB-leden:

  • De bestuursleden worden benoemd door de LR op voordracht van het HB.
  • De LR stelt in overleg met het HB per functie een profiel vast om zo de geschiktheid van de kandidaat beter te kunnen beoordelen.
  • Kandidaten voor de functie van HB-lid melden zich binnen een door de LR nader te bepalen deadline bij de voorzitter van het HB.
  • De LR stelt uit haar midden een benoemingscommissie van max. 3 personen in, die samen met het Hoofdbestuur de kandidaten spreekt en beoordeelt.
  • Het HB en benoemingscommissie LR spreekt alle kandidaten op basis van door de LR vastgestelde profielen.
  • Het HB neemt deze beoordelingen mee in zijn besluitvorming ten aanzien van de uiteindelijke voordracht aan de Ledenraad.

 Over het te hanteren beleidsvoerend bestuursmodel:

  • Beleidsvoering geschiedt door middel van een samenstel van doelen en middelen welke het kader vormen waarbinnen de uitvoeringshandelingen door de VM plaatsvinden. Beleid geeft richting en samenhang aan de diverse concrete handelingen. Dit is de bevoegdheid van het HB.
  • Het HB ontwikkelt de strategie welke de hoofdlijnen en prioriteiten van het verenigingsbeleid bevat en stelt deze vast. De LR keurt goed. Het HB doet dat vanuit een meerjarig perspectief (bv 3 jaar). Ieder jaar wordt een beleidsplan opgesteld. Binnen de door het HB vastgestelde kaders voert de verenigingsmanager (VM) en het ondersteunende bureau zijn taken uit. Beleidsvoorstellen worden aan het HB ter goedkeuring voorgelegd en al dan niet goedgekeurd waarna de VM deze uitvoert. Op die manier houdt het HB proactief toezicht.
  • De professionalisering van het financiële beleid met een verslaglegging en toetsing door een accountant biedt op dit specifieke terrein een extra zekerheid.
Klik hier voor meer informatie over de hervormingen

De verenigingsmanager

De VM is een professional die wordt ingehuurd (niet in dienst). Hij of zij heeft de dagelijkse leiding over de NVVK en bereidt samen met het verenigingsbureau van de NVVK beleid voor en voert dit na goedkeuring door het HB uit. De VM bereidt HB- en LR-vergaderingen voor, treedt op als coördinator van alle lopende projecten, coördineert de diverse bestuurscommissies en vertegenwoordigt de vereniging waar nodig extern. De VM rapporteert direct aan het HB.

De werkgroep adviseert:

  • De functie van een VM in de NVVK in te passen. Wellicht dat het bestuursreglement met afbakening van de wederzijdse taken (HB en VM) een rol kan gaan spelen. Belangrijk is de overeenkomst die de NVVK met de VM aangaat. Deze zal geen arbeidsovereenkomst in vaste dienst mogen zijn. De NVVK wil en heeft geen werknemers.
Aanmelden voor deelname aan de Algemene Vergadering, klik hier