Wetenschappelijk Bureau

Onderzoek naar veiligheid heeft de laatste 50 jaar aangetoond dat naast technische oplossingen de menselijke factor een belangrijke rol speelt binnen ons vakgebied. Het is duidelijk geworden dat voor veiligheid een integrale aanpak nodig is waarbij technische, organisatorische en psychologische inzichten worden gecombineerd. Ook het toepassingsgebied is flink verbreed. Speelde veiligheid aanvankelijk alleen een rol in productieomgevingen, later kwamen daar energieopwekking (kerncentrales), transport, de zorgsector en sociale veiligheid bij. Binnen ons vakgebied heeft dus niet alleen verdieping, maar ook verbreding plaatsgevonden.

Dagelijks worden veiligheidskundigen met uiteenlopende achtergronden in diverse toepassingsgebieden geconfronteerd met complexe problemen. De antwoorden die vanuit de markt (ongefundeerd) of wetenschap (niet praktisch toepasbaar) worden aangedragen, volstaan vaak niet. Er is grote behoefte aan een platform waarin praktijk en wetenschap, techniek en gedragswetenschappen, samenkomen.

Het Wetenschappelijk Bureau 

Pas sinds kort worden pogingen ondernomen om wetenschappelijke kennis te gebruiken voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van veiligheidskundigen. Dit gebeurt o.a. door het opstellen van kennisdossiers en richtlijnen. De NVVK is als beroepsvereniging van veiligheidskundigen de aangewezen partij om hierin verder het voortouw te nemen.

Het Wetenschappelijk Bureau (WB) van de NVVK is een initiatief van Frank Guldenmund, Victor Roggeveen en Walter Zwaard; zij worden ondersteund door Petra Scheffers. Het Bureau is geworteld in de wetenschap, maar staat ook stevig in de dagelijkse praktijk. Het handelt namelijk uiteindelijk voor de leden van de vereniging. Het WB kan verschillende taken voor de vereniging vervullen; het werkt hierbij in principe vraaggestuurd, maar houdt een vinger aan de pols van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het WB richt zich op o.a.:

  1. Kennis ontsluiten; het WB volgt een bepaalde wetenschappelijke ontwikkeling op het gebied van veiligheid en risicobeheersing en vat deze in een rapport samen;
  2. Kennisontwikkeling; het WB start een onderzoek waarin wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar praktisch toepasbare instrumenten en handvatten voor veiligheidskundigen. De NVVK stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar aan één (beginnende) onderzoeker, en lid van de vereniging, voor een relevant onderzoek;
  3. Kennis overdragen; het WB organiseert voor de leden tenminste tweemaal per jaar ‘KennisLabs’ rond een bepaald onderwerp of thema. (zie het kopje ‘KennisLabs’ voor meer informatie);
  4. Adviseren; het WB adviseert het hoofdbestuur of vakgroepen van de NVVK op hun verzoek over relevante onderwerpen;
  5. Ondersteunen en stimuleren van onderzoek; het WB stimuleert, adviseert en (eventueel) ondersteunt leden bij het uitvoeren van en publiceren over praktijkonderzoek. Het WB biedt regelmatig ‘Practica’ aan, waarin onderzoeksvaardigheden worden gepresenteerd en geoefend. (Zie ‘Practica’ voor meer informatie). 

Op de NVVK-website zal het WB de uitkomsten van onderzoek met de leden delen en hen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment ligt de nadruk van het WB vooral op het overdragen van kennis (III) en het ondersteunen en stimuleren van onderzoek (V). Voor de toekomst worden aanvullende plannen ontwikkeld en via de website bekendgemaakt.

KennisLabs

Het WB organiseert regelmatig KennisLabs. Hier kunnen NVVK-leden tegen een gereduceerd tarief kennisnemen van de laatste stand van zaken rondom een veiligheidskundig thema. Er zijn KennisLabs op zowel hbo- als mbo-niveau. Tijdens de KennisLabs wordt een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk. Enthousiaste wetenschappers of adviseurs met specialistische kennis over het onderwerp verzorgen de presentaties.

In elk KennisLab staat een levendige dialoog tussen presentatoren en deelnemers over het onderwerp centraal. Juist hierdoor kunnen deelnemers de kennis vertalen naar praktische toepassingen voor hun eigen werksituatie. De KennisLabs dienen daarnaast als inspiratiebron voor eigen onderzoek of de adviespraktijk van de deelnemers.

Organisatoren hbo-/wo-niveau: Frank Guldenmund en Walter Zwaard. Organisatoren mbo-niveau: Frank Guldenmund en Cécile van der Velde.

De KennisLabs worden in de regel gehouden bij Antropia te Driebergen. Voor alle KennisLabs worden (in principe) SKO-punten aangevraagd.

Practica

Naast de KennisLabs biedt het WB regelmatig Practica aan. Ook hier profiteren NVVK-leden van een gereduceerd tarief. Practica zijn een- of tweedaagse bijeenkomsten waarin onderzoeksvaardigheden worden gepresenteerd en geoefend. De Practica zijn op hbo-niveau. In tegenstelling tot de KennisLabs wordt er echter geen specifieke voorkennis voorondersteld. De onderwerpen sluiten aan bij de praktische kant van (wetenschappelijk) onderzoek doen.

Onderwerpen die o.a. aan de orde zullen komen:

• Wetenschapsfilosofie (1 dag);
• Opzetten van een onderzoek en onderzoeksmethoden (2 dagen);
• Luisteren en vragen stellen (2 dagen);
• Data-analyse en statistiek (2 dagen);
• Kwalitatief onderzoek uitvoeren (2 dagen).

Contact

Voor vragen over het Wetenschappelijk Bureau, de KennisLabs en Practica kunt u contact opnemen met het secretariaat.