Webinar certificering - de antwoorden

Tijdens het Webinar Certificering op 15 april zijn veel vragen gesteld via de chat die niet allemaal beantwoord konden worden door de panelleden. Daarom hebben we deze verzameld, gerubriceerd en alsnog aan hen voorgelegd.

Zie hieronder de antwoorden.

 1. Kan de veiligheidskundige ook (net als de arbeidshygiënist) fysieke belasting toetsen in de RI&E?
  Beiden zijn niet per definitie specifiek deskundig op dit onderwerp. Beide kerndeskundigen moeten hun grenzen kennen en zo nodig een ergonoom inschakelen. Maak dat ook duidelijk in je toetsingsrapport.
 2. Gaat de certificering alleen gelden voor HVK'ers (dus niet MVK)?
  De certificering richt zich op dit moment inderdaad alleen op de Hogere Veiligheidskundige, omdat die in de huidige wetgeving wordt genoemd.
 3. Is een diploma HVK dan niet voldoende?
  Ja en nee. In het nieuwe certificatie-schema wordt geen opleidingseis gesteld. Via het examen wordt nagegaan of de kandidaat voldoende kennis heeft op het vakgebied.
 4. Voor een RI&E is toch specifieke branchekennis nodig?
  Dat kan, en die kan je o.a. halen via de arbocatalogi of uit je ervaring in de branche. Maar daar worden geen officiële eisen aan gesteld.
 5. Veel werkgevers hebben geen RI&E, helpt dit schema om dit te verbeteren?
  Dat is koffiedik kijken. Via de NVVK hebben we deze vraag ook neergelegd bij SZW en daarnaast zijn we met hen in overleg over monitoring.
 6. Waarom zijn er hoge eisen aan Arbokerndeskundigen voor de toetsing van RI&E’s en niet aan Bedrijfsartsen?
  Aan alle deskundigen zullen eisen gesteld worden. De bedrijfsartsen realiseren zich ook dat zij mogelijk niet voldoende opgeleid zijn voor dit doel. De NVVK is betrokken bij het overleg in de SER en met SZW om hier duidelijkere eisen te stellen.
 7. Opmerking over specifieke RI&E-instrumenten: welke is wel of niet goed?
  De NVVK doet geen uitspraak over specifieke instrumenten. Zie ook punt 3: mogelijk is een algemeen instrument van toepassing, mogelijk een branche-RI&E.
 8. De kosten van certificering zijn erg hoog; niet alleen directe kosten, maar ook verloren uren!
  De NVVK gaat hier niet over. Een eigen registratiesysteem zou misschien goedkoper kunnen zijn, maar dat hangt weer af van de erkenning van dat systeem.
 9. Waarom is besloten om alle certificaten per 1-1-2025 te laten vervallen?
  Dat is een SZW-beslissing, vastgelegd in de wet. De NVVK pleit voor een overgangsregeling, mede gezien het feit dat er straks per 1-1-2025 onvoldoende gecertificeerden zijn.
 10. Wat is de rol van de preventiemedewerker?
  Daar werd nogal over gediscussieerd en was eigenlijk geen onderwerp voor dit webinar; misschien iets voor de nabije toekomst.
 11. Moet ik wachten of me nu laten (her)certificeren?
  Dat is een persoonlijke keuze. De NVVK is zoals gezegd in overleg met SZW, zie ook punt 8. Maar de verwachting is niet dat de datum van 1-1-2025 wordt gewijzigd
 12. Wat moet ik verwachten van het examen?
  de NVVK gaat niet over de inhoud van het examen. Waar we wel voor pleiten is dat het vak wordt geëxamineerd en niet alleen de taak RI&E-toets.

Algemeen

De NVVK is samen met de NVvA en de BA&O in gesprek met SZW om heldere eisen te stellen aan het niveau van de kerndeskundigen. Zowel voor de taak Toetsing van RI&E’s als voor de algemene vakdeskundigheidseisen.

Voor de volledigheid hebben we ook de uitkomsten van de reacties op de stellingen tijdens het webinar bijgevoegd - klik op de pdf-icoon hiernaast.


13 juni 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Kortere werkweek oplossing voor problemen in de zorg