Nauwelijks aandacht voor arbeidsveiligheid in partijprogramma's

Persbericht NVVK

Gevolgen van politieke desinteresse voor veiligheid en gezondheid op het werk worden steeds sterker merkbaar.

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) maakt zich ernstig zorgen over het vrijwel geheel ontbreken van aandacht voor arbeidsveiligheid in de politieke partijprogramma’s.

De beroepsorganisatie van veiligheidsprofessionals mist urgentie bij álle politieke partijen om het hoofd te bieden aan de onrustbarende statistieken van de Arbeidsinspectie en de Algemene Rekenkamer over beroepsongevallen. Hierbij is zelfs sprake van een sterk stijgend aantal doden. Twee maanden geleden luidde de NVVK al de noodklok over het grote gebrek aan veiligheidsprofessionals, vooral in het mkb.

René Geluk maakt deel uit van het NVVK-team, dat de partijprogramma’s van de verwachte tien grootste partijen heeft gecheckt op relevante standpunten over veiligheid in het werk. Hij is onthutst over de uitkomsten: “In september merkten we al op dat minder dan 50% van de bedrijven in het mkb zicht heeft op risico's in de bedrijfsvoering. Dan verwacht je dat de overheid hier wat harder aan gaat trekken. Maar hetzelfde geringe besef van veiligheid zien wij nu ook terug in de politieke arena. Veiligheid wordt vrijwel uitsluitend genoemd in relatie tot defensie of openbare orde. Het thema arbeidsveiligheid is nagenoeg afwezig in álle programma's. Dat schuurt nu de statistieken over arbeidsongevallen en de negatieve gevolgen van arbeidsonveiligheid zorgwekkend en vrijwel overal merkbaar zijn.”

Veiligheidsdenken ontbreekt

Dit betekent niet dat partijen helemaal geen mening hebben over arbeidsveiligheid. In ons parlement wordt het thema regelmatig besproken en wordt duidelijk dat vooral de partijen links van het midden er opvattingen over hebben, zij het vaak niet al te concreet. Geluk: “Maar als coherent electoraal thema is het afwezig, ook al stijgen de aantallen arbeidsongevallen. Ook die met dodelijke afloop. We moeten vaststellen dat een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking te maken heeft met te weinig veiligheidsbesef bij werkgevers, en een overheid die die veiligheid - ondanks alle aanwezige wettelijke kaders – nauwelijks en in ieder geval veel te traag garandeert.”

André van der Grift, NVVK-bestuurslid, is eveneens verbaasd over de uitkomsten. “Het valt ons op dat bij snel groeiende bedrijfstakken het zicht op arbeidsveiligheid te vaak ontbreekt. Denk aan de vele ongelukken in distributiecentra en bij de installatie van zonnepanelen. De gevolgen worden immers steeds sterker merkbaar. We zien het aan de statistieken. Dit loopt uit de hand. We kunnen het ons anno 2023 gewoon niet meer veroorloven dat er geen aandacht is voor medewerkers die ongezekerd van een dak of een magazijnstelling vallen, of letselschade oplopen als gevolg van een langdurige blootstelling aan giftige stoffen. En dan laten we het sterk stijgende aantal werknemers in de dienstverlening, dat kampt met de nadelige gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting, nog buiten beschouwing. De politiek móet dit prioriteren.”

Lees de bijlagen:

 Enkele recente en veelzeggende statistieken

Standpunten politieke partijen inzake veiligheid en gezondheid op het werk


13 november 2023
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Onderzoek: mentale gezondheid vs. generatieverschillen