Transitie

Van oud naar NVVK Register veiligheidskundigen

Om het NVVK Register Veiligheidskundigen te realiseren is een projectorganisatie opgezet die onder andere het profiel en de competenties van de veiligheidskundige met het werkveld heeft vastgesteld.

Als eerste is een projectgroep begonnen om een profiel op te stellen dat, naast de vakinhoudelijke aspecten, eisen stelt aan competenties met daarbij speciale nadruk op de ethische aspecten van het werk en het bestand zijn tegen druk van de omgeving.  
Binnen de beschrijving van het profiel zijn opgenomen:

• het doel van een veiligheidskundige;
• de rollen van de veiligheidskundige;
• de verantwoordelijkheidsgebieden van de veiligheidskundige;
• (generieke) competenties uit het profiel;
• een vertaling van de competenties uit het profiel naar verankerde 
   beoordelingsschalen;
• generieke kennis en vaardigheden voor iedere veiligheidskundige;
• specifieke kennis en vaardigheden per domein: arbeidsveiligheid, externe 
   veiligheid, zorgveiligheid, transportveiligheid en sociale veiligheid.

Voor de inrichting van het register is een projectorganisatie opgezet. 
Deze bestaat uit:

- Een stuurgroep die wordt gevormd door 3 bestuursleden, de ondersteunend
  functionaris, een onderwijskundige en een communicatiedeskundige. 
- Een klankbordgroep. Hierin hebben zitting leden, opleiders, een certificerende
  instelling, voorzitter NVVK opleidingscommissie en Stichting Register SVK. 
  Stakeholders die het beleidsproces nauw volgen en de stuurgroep met enige 
  regelmaat adviseren over de te maken keuzen/voortgang.

De projectstructuur ziet er schematisch als volgt uit:

 

 

 projectstructuur knipsel 3e.JPG

 Fase A. Normering niveaus MBO, HBO, Universitair verankerde beoordelingsschalen

De tweede stap is de normering vaststellen met werkgevers van veiligheidskundigen. Zij geven aan welke van de genoemde competenties uit het profiel voor hen het belangrijkst zijn en welk niveau van beheersing men verwacht van een veiligheidskundige op de verschillende niveaus. Hiermee krijgt het profiel draagvlak en ook borging. De onderbouwing, werkwijze, resultaten en inzichten zijn te terug te lezen in een samengevat onderzoeksdocument (pdf).

Fase B. Vaststellen generieke kennis en vaardigheden en het bijbehorende gedrag op MBO, HBO en WO niveau

Uit de gesprekken van Fase A zijn 9 kerntaken naar voren gekomen die de basis vormen voor de zoektocht naar generieke kennis en vaardigheden voor de veiligheidskundige. 
In januari en februari 2015 is Fase B uitgevoerd. In fase B zijn de generieke kennis en vaardigheden voor iedere veiligheidskundige vastgesteld. De generieke kennis en vaardigheden zijn vastgesteld in zogenaamde expert meetings. Voor de volledige uitwerking en onderbouwing van fase B klik hier.

Overgangsregeling
Tot 1 januari 2015 konden nieuwe leden nog worden geregistreerd in het oude NVVK register en ontvingen geregistreerden in het oude register nog het bijbehorend pasje
Na genoemde datum vinden er geen registraties meer plaats in het oude register en worden ook geen pasjes meer verstrekt.

Sinds 1 december 2015 is het nieuwe register operationeel en kunnen (nieuwe) leden zich laten registreren in het nieuwe Register Veiligheidskundigen, mits aan de gestelde eisen wordt voldaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de voorwaarden.

Wat houdt de overgangsregeling in?
Voor geregistreerden in het oude NVVK register geldt een overgangsregeling. De overgangsregeling houdt in dat het oude NVVK register tot en met 31 december 2016 blijft bestaan. Echter u ontvangt geen bijbehorend pasje meer. Wel blijft uw registratie in het oude register gehandhaafd tot en met 31 december 2016. De lijst met geregistreerden in het oude systeem is vanaf 01-01-2016 niet meer inzichtelijk via de NVVK website.

Geregistreerd in het oude NVVK register betekent dus NIET dat u automatisch opgenomen wordt in het nieuwe Register Veiligheidskundigen.
Vanaf 1 januari 2017 vervallen alle registraties in het oude NVVK Register en wordt het oude NVVK register opgeheven.