Actueel

Deze pagina geeft een actueel nieuwsoverzicht. Bekijk ook het nieuwsarchief.  Meer informatie is ook te lezen via de Kennisdomeinen en het overzicht van publicaties. Voor het meest actuele nieuws rondom COVID-19, verwijzen wij u graag door naar onze speciale COVID-19 pagina

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met;

NVVK Secretariaat
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
T  040 209 43 55 
E  nvvk@veiligheidskunde.nl

November 2022

 • Benoemingen adviescommissie Lijst Beroepsziekten
  Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke basis adviseren over aanpassingen van de Lijst beroepsziekten die veroorzaakt zijn door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Deze lijst hoort bij de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB-regeling), die een tegemoetkoming biedt aan mensen die ziek zijn geworden door het werken met een gevaarlijke stof. Deze regeling treedt 1 januari 2023 in werking met de drie beroepsziekten die nu op de Lijst beroepsziekten staan: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en chronic solvent-induced encephalopathy (CSE), ook wel schildersziekte genoemd. De lijst zal de komende jaren verder worden uitgebreid.

  De leden van deze adviescommissie worden voor drie jaar benoemd en zijn nauw betrokken bij het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) dat op 1 juli 2022 is opgericht. Het Lexces bundelt kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden. Daarmee dragen zij bij aan preventie en beoordeling van beroepsziekten. Uiteindelijk doel is een toekomst waarin mensen niet langer ziek worden van stoffen waaraan zij tijdens het werk worden blootgesteld. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de commissie.

  Overige leden:
  Mevrouw F.G Schaafsma
  De heer H.F. van der Molen
  Mevrouw S. Peters
  De heer J.M. Rooijackers
  Mevrouw A.S.A.M. van der Burght

  Plaatsvervangende leden:
  De heer R.C.H Vermeulen
  Mevrouw S.W. Franklin
  De heer E.L.P.J. Tielemans
  De heer A.J. van der Beek
  De heer R. Houba

  Bron: Rijksoverheid

 • Leidraad ontwikkeld voor preventie van mentale klachten in de zorg
  Mentale klachten en uitval door stressvolle werkomstandigheden zijn in de zorgsector een bron van zorg. Een projectteam bestaande uit projectleden van de NVAB, V&VN, het Trimbos Instituut en Amsterdam UMC ontwikkelden een leidraad die zorginstellingen helpt preventief beleid vorm te geven.
  De leidraad kwam tot stand door literatuurstudie, desk research, vragenlijstonderzoek en interviews onder zorgmedewerkers, arbo- en hrm-professionals en werkgevers. De leidraad bevat onderbouwde adviezen en inspirerende voorbeelden voor beleidsmakers, werkgevers, hrm-medewerkers, leidinggevenden, arboprofessionals en zorgmedewerkers.
  Bron: Beroepsziekten.nl
 • Meer aandacht nodig voor problemen getroffenen bij crisissituaties
  De aanpak van dreigingen en rampen moet anders. Of ze nu acuut of sluimerend zijn. Zo moet er meer aandacht komen voor de gevolgen voor getroffenen. Dat stelde Michel Dückers op 18 november bij zijn aantreden als bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het RIVM draagt bij aan deze leerstoel, vanwege het grote belang voor de publieke gezondheid, niet alleen onder normale omstandigheden, maar ook juist ten tijde van crisis.
  Klimaatverandering, vervuiling, bevolkingsgroei, polarisatie, internationale spanning, oorlogsdreiging, vluchtelingenstromen, economische stagnatie, onrust en onzekerheid. Het zijn slechts enkele voorbeelden van (dreigende) problemen die elkaar versterken en samen tot grote crises kunnen leiden. Hoe kunnen zulke crises worden aangepakt op een manier dat de gevolgen voor de gedupeerden zo klein mogelijk zijn? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van crisisexpert Michel Dückers.
  Sluimerende rampen
  In de klassieke crisisaanpak is er volgens Dückers een te sterke focus op acute dreigingen. Dat zijn levensbedreigende situaties en waarbij sprake is van vernietiging en directe ontwrichting. Dückers pleit voor meer aandacht voor sluimerende rampen. In deze situaties is wel duidelijk wat er aan de hand is, maar overheden en instanties komen niet voldoende in beweging. Zoals bij de gaswinningsproblematiek en de toeslagenaffaire.
  Aandacht getroffenen
  In zijn oratie noemt Dückers zes elementen die bijdragen aan een goede crisisbeheersing van zowel acute als sluimerende rampen. Volgens hem gaat het niet alleen om de ernst en de duur van dreiging, maar bijvoorbeeld ook om het adequaat afwikkelen van schade en verlies. Daarbij is het volgens hem cruciaal dat er zo min mogelijk institutioneel en procedureel ‘gedoe’ is en dat gedupeerden erkenning krijgen en worden betrokken in processen. Ook is het belangrijk dat er hoop en perspectief wordt geboden.
  Context
  Als laatste element noemt Dückers de context waarbinnen de ramp plaatsvindt. Rampen vinden niet plaats in een vacuüm, zo stelt hij, maar zijn onderhevig aan persoonlijke omstandigheden van mensen, de fase waarin de ramp zich bevindt én de bredere tijd en plaats waarin het allemaal speelt. In onze huidige ‘crisissamenleving’ is dat volgens Dückers een context waarin de verwachtingen hooggespannen zijn en waarin mogelijkheden onder druk staan.
  Bijzondere leerstoel
  De leerstoel Crises, Veiligheid en Gezondheid is ingesteld door het RIVM, ARQ (Nationaal Psychotrauma Centrum) Nationaal Psychotrauma Centrum, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Nivel. Dückers houdt zich momenteel vooral bezig met onderzoek en advisering gericht op de gezondheidsdimensie van rampen en crises, zoals de gaswinningsproblematiek, de COVID-19 pandemie en klimaatverandering.
  Bron: RIVM

 • DuPont neemt afscheid van Dordrecht: fabriek staat te koop
  De omstreden naam DuPont verdwijnt voorgoed uit Dordrecht. De laatste fabriek van het bedrijf staat volgens RTV Dordrecht te koop. Daarmee komt voor Dordrecht en omgeving een einde aan een tijdperk. De deal, waardoor de fabriek in andere handen komt, moet in de loop van 2023 rond zijn, aldus het chemiebedrijf.
  De chemische fabriek werd sinds de jaren 60 lang als goede werkgever de hemel in geprezen, maar vanaf 2016 verguisd vanwege schade voor de gezondheid en de torenhoge vervuiling die de fabriek achterliet in de grond en het oppervlaktewater.
  Tot 2013 was op het industrieterrein alleen het bedrijf DuPont gevestigd. In de jaren daarna zijn onderdelen afgesplitst en verdergegaan onder de namen Dow en Chemours.
  Alleen de Delrin-fabriek aan de Baanhoekweg in Dordrecht bleef nog in handen van DuPont, schrijft RTV Dordrecht. Daar worden sterke kunststoffen gemaakt voor de auto-industrie en voor elektrische tandenborstels. Iconisch is het rode knopje van de autogordel, waarvan de oorsprong in Dordrecht ligt.
  Een woordvoerder van de gemeente zegt verrast te zijn door het nieuws. Het stadsbestuur voert op dit moment een rechtszaak tegen DuPont en Chemours vanwege de vervuiling door DuPont en de eis dat Dupont en Chemours opdraaien voor de kosten.
  Lees ook: Dordtse bedrijf Chemours loosde veel meer giftig GenX dan toegestaan: 5 vragen over nieuw onderzoek
  Bron: Rijnmond.nl

 • Leerlingenvervoer in de knel door slechte arbeidsomstandigheden
  Bij de crisis in het leerlingenvervoer is veel te weinig aandacht voor een van de grootste achterliggende problemen: de belabberde arbeidsomstandigheden van de werknemers in de branche.
  Geen wonder dat er een personeelstekort is. De mensen lopen bij bosjes weg naar betere banen, zegt cao-onderhandelaar Rick Pellis van CNV Vakmensen.
  Pellis vindt het schrijnend dat reizigers in het leerlingen- en zorgvervoer de dupe zijn van een 'totaal falend systeem'. Gemeentelijke overheden willen het vervoer zo goedkoop mogelijk regelen. Vervoerders knokken elkaar vervolgens de tent uit om de opdracht binnen te halen, voor een prijs die maar net uit kan of eigenlijk helemaal niet. Werknemers in de branche betalen daar de tol voor.
  De CNV-onderhandelaar, die sinds kort verantwoordelijk is voor de taxibranche, blijft zich verbazen over de arbeidsomstandigheden in de sector. "Het is bijna niet te geloven dat dit anno 2022 nog steeds kan. De chauffeurs verdienen maar net boven minimumloon. Als de wielen niet draaien of als er een rit uitvalt, worden ze gekort op hun salaris. We hebben het hier echt over de onderkant van de arbeidsmarkt. Dáár moet wat aan gebeuren. De taxibranche moet in z'n geheel naar een hoger niveau, met een fatsoenlijk loon en betere werkomstandigheden. Anders gaat het nooit lukken om al die honderden vacatures te vullen."
  Pellis vindt dat de werkgevers, verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi, daar veel te weinig oog voor hebben, getuige ook het cao-eindbod. "KNV wijst er terecht op dat de aanbesteding door overheden beter kan, door vervoersvragen te combineren. Dat zou inderdaad veel beter zijn, dan is er één vervoerder verantwoordelijk. Maar KNV gaat volledig voorbij aan de basis van het probleem: het gebrek aan waardering en de slechte beloning van de werknemers. Als dat niet beter wordt, zie ik het somber in. Dan is de ellende nog lang niet voorbij voor al die mensen die van dit vervoer afhankelijk zijn."
  Bron: CNV
 • Sociale veiligheid onder de loep
  Het lukt niet de schade te beperken in de kwestie-Arib. "Terwijl er de afgelopen jaren meermaals aandacht bij de politieke leiding voor sociale veiligheid is gevraagd.” De ambtelijke top van de Tweede Kamer voelt zich niet beschermd en stapt op.
  De griffier van de Tweede Kamer - de hoogste ambtenaar van een organisatie van ruim 600 ambtenaren - verwijst daarmee direct naar een voor "Kamerbewoners" (zoals ze zichzelf noemen) pijnlijke historie. In het Kamergebouw heerst(e) onder ambtenaren en bij verschillende politieke fracties een sociaal onveilig werkklimaat.
  Ambtenaren deden meerdere, vergeefse pogingen om het presidium – de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, bemand door negen parlementariërs – te bewegen om in te grijpen na aanhoudende klachten. Maar de politici, die als presidium een toezichthoudende functie hebben, lieten de ambtenaren uiteindelijk telkens aan hun lot over.
  Bron: NRC
  Meer informatie? Neem contact op met de vertrouwenspersoon van de NVVK
 • Arbeidsveiligheid: de kloof tussen afspraken en gedrag is er nog altijd
  Op dinsdag 8 november 2022 verzorgde het SER Arboplatform een presentatie tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK). Nassira Anakhrouch van het Arboplatform bracht daar de SER-handreiking ‘Groeien in arbeidsveiligheid: aanpak voor betere veiligheid’ onder de aandacht.
  Het Arboplatform wil het aantal ongevallen op de werkplek helpen verminderen. Er gebeuren steeds meer ernstige ongevallen op het werk, vooral in het mkb. Vaak zijn uitzendkrachten in laag betaalde banen het slachtoffer (bron: Monitor arbeidsongevallen 2021).
  Stapsgewijs groeien in arbeidsveiligheid
  De presentatie (bekijk deze hier) van het Arboplatform ging over een stapsgewijze aanpak van arbeidsveiligheid. Met zijn handleiding wil de SER veiligheidskundigen helpen om een goed arbobeleid voor hun organisaties te maken.
  Behalve de presentatie van het Arboplatform, waren er ook bijdragen van twee mede-auteurs van de handreiking, Piet Vessies en Marcel Balm.
  Tijdens de sessie ontstond een boeiende dialoog met de deelnemers, bestaande uit middelbare en hogere veiligheidskundigen (MVK/HVK), integraal veiligheidskundigen (IVK) en veiligheidsprofessionals op het gebied van Management of Safety, Health & Environment (MoSHE).
  Eén van de vragen was bijvoorbeeld: Als het zo eenvoudig lijkt, waarom zijn er dan nog zoveel ongevallen op de werkplek? Conclusie van de zaal was: “Voor iedereen geldt (ook voor jou en mij) dat er een grote kloof bestaat tussen intentie en realisatie. Of, met andere woorden, dat er een kloof bestaat tussen voornemens c.q. afspraken en gedrag”.
  Er is dus werk aan de winkel!
  Lees de complete SER-handreiking ‘Groeien in arbeidsveiligheid: aanpak voor betere veiligheid
  Bron: SER

 

Mei 2022

 • Machineverordening in de steigers 
  "Het is de bedoeling dat in de loop van 2022 de Machinerichtlijn in Europa wordt vervangen door de Machineverordening. Er wordt op het ogenblik met man en macht aan gewerkt. Voordat de verordening van kracht wordt, geldt een overgangstermijn van naar verwachting dertig maanden. De herziening Machinerichtlijn is een van de onderwerpen van een bijeenkomst voor het Platform Industrie & Veiligheid dat NEN in samenwerking met het ministerie van SZW op 19 mei organiseert." Lees meer.

 • Webinar brandveiligheid parkeergarages
  Op 16 juni wordt er een webinar gehouden over de problematiek van brandveiligheid van parkeergarages onder appartementencomplexen. "Branden in parkeergarages onder appartementencomplexen komen regelmatig voor. In veel gevallen blijkt de rook- en waterschade groot en is er ook schade aan de constructie of de vloeren, waardoor het gebouw maanden niet bewoonbaar is. Eigenaren en VvE’s onderschatten deze risico’s. Reden voor Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) om in samenwerking met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw- en woningtoezicht de whitepaper ‘Brandveiligheid parkeergarages onder bestaande gestapelde woningbouw’ te schrijven." Lees meer. 

 • Wat moeten organisaties doen om de kans op datalekken en cybercrime te minimaliseren? De belangrijkste tips volgens Cegeka. 
  Cegeka heeft de zeven belangrijkste tips om de kans op datalekken en cybercrime te minimaliseren op een rijtje gezet. Van het rationaliseren van je securitylandschap tot het investeren in cyber basishygiëne. "Remote werken is een blijvertje geworden na COVID-19. Maar het groeiend aantal remote werkers heeft organisaties veel meer slecht beveiligde endpoints opgeleverd. Thuiswerkers loggen vaak in op allerlei cruciale systemen via onveilige (thuis)verbindingen. Zet daarom in op Endpoint Detection & Response (EDR)." Lees meer.

 • Buitengewone Ledenvergadering 
  Op 7 april nam de Buitengewone Ledenvergadering een positief besluit over de nieuwe statuten van de NVVK. Dat betekent dat onze vereniging slagvaardiger, wendbaarder en meer toekomstgericht kan opereren. Een democratisch gekozen Ledenraad, die toeziet op de vorming en uitvoering van beleid, is daarbij onmisbaar. De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn inmiddels in volle gang. Voorzitter van de werkgroep, die de hele hervorming in goede banen leidde, Rob van Houten, zei er op 7 april het volgende over. Lees meer. 

 • Safety Delta Nederland - Kennis Collectie. Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid
  Het onderwerp cyber veiligheid komt dagelijks voorbij en is belangrijk voor de Nederlandse industrie. Cyberrisico's spelen een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid. In de kenniscollectie van Safety Delta staan verschillende tips om aan de slag te gaan met cyber security binnen een organisatie. Lees over typische maatregelen als updates installeren, toegang verlening van data, gesegmenteerde netwerken en nog veel meer hier. Lees meer. 

 • 'Digitale Veerkacht' is het nieuwe programma dat door brancheorganisatie VOTOB is geïnitieerd
  In dit programma staat het op orde hebben van Cyber Security centraal. Willem Streekstra, directeur van VOTB vertelt: “Het is echter voor kleinere bedrijven ook belangrijk om op de hoogte te zijn en blijven over de eigen mogelijkheden op het gebied van cyber security. VOTOB kijkt daartoe samen met bedrijven hoe het ervoor staat met hun organisatie op het vlak van Cyber Security. Dit doen we door vragen te stellen als “hoe is jullie online beveiliging opgebouwd?” en schetsen we een beeld van de huidige kansen waar de organisatie op kan acteren.” Lees meer.

 • Hulpdocument voor beoordeling CFD-simulaties
  “De Community of Practice Fire Safety Engineering, een initiatief van de Brandweeracademie van het NIPV en FSE-specialisten uit de veiligheidsregio’s, heeft een hulpdocument opgesteld voor het beoordelen van CFD-brandsimulaties. Dit hulpdocument is bedoeld om adviseurs van de veiligheidsregio’s te ondersteunen bij het beoordelen van CFD-brandsimulaties. In de Community of Practice Fire Safety Engineering (CoP FSE) werken de FSE-specialisten van de veiligheidsregio’s en de Brandweeracademie samen om kennis en expertise over fire safety engineering te delen, te vergroten en meer uniform toe te passen. De CoP FSE is opgericht om laagdrempelig kennis te ontwikkelen, delen en verspreiden.” Lees meer.

 • Aantal stalbranden in 2021 gedaald
  Vorig jaar is het aantal staalbranden aanzienlijk gedaald. In 2021 vonden er 35 stalbranden plaats tegenover 54 stalbranden in 2020. Het lage aantal stalbranden is volgens Geek Feiter te danken aan meer preventie en een toegenomen bewustzijn bij de agrariërs. “Verzekeraars hebben inmiddels allemaal de aangescherpte preventie-eisen, waaronder de Scios Scope voor elektra, omarmd. Als je dat combineert met een toegenomen risicobewustzijn bij ondernemers, dan zie je dat terug in de cijfers.” Om de stalbranden nog sterker af te laten nemen, is het belangrijk om beter inzicht te krijgen in de oorzaken van deze branden. “De meest voorkomende oorzaken van de stalbranden blijven elektra en werkzaamheden, maar helaas blijft bij veel branden de oorzaak nog steeds onbekend. Daarom werken wij, samen met Brandweer Nederland en Stichting Salvage, aan een nog betere registratie van oorzaken en het brandverloop. Want hoewel er de laatste jaren al veel is verbeterd, kunnen we daar nog stappen zetten”, besluit Feiter. Lees meer.

 • NCSC publiceert factsheet ‘Volwassen authentiseren – gebruik veilige middelen voor authenticatie
  Iedereen kent het meest bekende voorbeeld van authenticatie: het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wist je dat dit tevens ook de meest onveilige vorm van authenticatie is? Het is gemakkelijk om snel toegang te krijgen tot accounts en systemen binnen een organisatie. Gelukkig zijn er ook alternatieven op de authenticatiemarkt. De tweefactorauthenticatie en de FIDO2-standaard zijn goede alternatieven van de FIDO Alliance. Lees meer.

 • Leren van de dagelijkse praktijk: anders verantwoorden over patiëntveiligheid in het project Ruimte voor Veerkracht
  In het project Ruimte voor Veerkracht werken in totaal zes teams in drie ziekenhuizen aan hoe zij kunnen leren en reflecteren van de zorg die zij leveren. De teams kiezen een eigen manier om op een specifiek zorgproces te reflecteren. “Zo werkt het Geboortehuis Leiden binnen het project aan medicatieverificatie bij opname. In meerdere sessies hebben verpleegkundigen, verloskundigen en artsen dit proces met elkaar besproken: wie wat doet in het alledaagse, en hoe HiX (EPD) daarbij wordt gebruikt. En dat leverde onverwachtse inzichten op voor zorgverleners. Daniëlle van Baal, klinisch verloskundige: “Tot mijn grote verbazing werkt de verpleging in een ander deel van HiX dan wij; een deel dat voor verloskundigen en artsen niet toegankelijk is. Ook viel het me op over hoeveel schijven het voorschrijven en evt. stoppen van medicatie gaat, dat één slordigheidje makkelijk op vele schijven doorwerkt zonder dat we dat goed door hebben of door het systeem gewaarschuwd worden.” En dat, terwijl het bij heel veel patiënten toch goed gaat.” Lees meer.

 • Middelbare schooldocenten voelen zich minder veilig
  “Het bureau Duo Onderwijsonderzoek doet periodiek onderzoek naar de sociale veiligheid op school. Deze keer onder duizend docenten, voor het merendeel leden van een vast enquêtepanel. Hoewel de gemiddelde docent rapportcijfer 7,9 geeft voor de veiligheid van de werkomgeving, voelt een op de drie respondenten zich minder veilig dan drie jaar geleden. Op de stelling ‘ik voel mij veilig op school’ reageerde 8 procent ontkennend. 9 procent vindt dat het hun school juist veiliger is geworden.” Lees meer.

 • IoT-apparaten vormen groot risico voor de maatschappij
  Smart devices, oftewel IoT-apparaten worden steeds verder ontwikkeld. Er zit echter ook een keerzijde aan deze nieuwe technologie: op het gebied van cybersecurity zijn ze vaak onveilig. Volgens Agentschap Telecom vormen ze zelfs ‘een groot risico voor de maatschappij.’ Inmiddels heeft bijna driekwart van de Nederlanders ten minste een ‘slim’ apparaat in huis. Denk bijvoorbeeld aan slimme thermostaten, smart speakers, een smart watch of een smart-tv. Volgens het Agentschap worden de slimme devices zo snel ontwikkeld, dat ze steeds minder veilig zijn. Om onveiligheid bij smart devices te voorkomen, moeten fabrikanten die slimme apparaten in Europa willen verkopen voldoen aan de zogeheten Radioapparatenrichtlijn. Agentschap Telecom gaat zich hier actief mee bezig houden. Lees meer.

April 2022

 • Na hervorming NVVK: op naar een democratisch gekozen Ledenraad
  Op 7 april nam de Buitengewone Ledenvergadering een positief besluit over de nieuwe statuten van de NVVK. Dat betekent dat onze vereniging slagvaardiger, wendbaarder en meer toekomstgericht kan opereren. Een democratisch gekozen Ledenraad, die toeziet op de vorming en uitvoering van beleid, is daarbij onmisbaar. De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn inmiddels in volle gang. Voorzitter van de werkgroep, die de hele hervorming in goede banen leidde, Rob van Houten, zei er op 7 april het volgende over. Lees meer
 • André Vuijst benadrukt het nut van beroepsregistratie voor veiligheidskundigen
  Eind april ontvingen alle leden een persoonlijke email over ons Register Veiligheidskundigen®. André Vuijst is ons NVVK-hoofdbestuurslid belast met het beroepsregister. In een korte video benadrukt hij het nut en de toenemende noodzaak voor veiligheidskundigen om zich te registreren. Om als het ware voor hun professionaliteit en kwaliteit uit te komen. Want dat betekent voor de veiligheidskundige én voor zijn werk- of opdrachtgever een win-win situatie! Lees meer.
 • Project Kenniscentrum NVVK
  Een belangrijk onderdeel van de hervorming van de NVVK verenigingsorganisatie is het structureel borgen van kennismanagent. Kennis vergaren, delen en uitwisselen is immers de core van de NVVK nieuwe stijl en verdient daarmee een prominente rol in de verenigingsactiviteiten. De NVVK moet hét kenniscentrum worden op veiligheidskundig gebied. Het is daarom van belang dat in kaart gebracht wordt welke kennisbronnen/instanties er in ons land bestaan, welke informatie daar te vinden is en in welke mate uitwisseling/samenwerking met deze instanties mogelijk is. Zo moet er een kennisdatabase ontstaan die de leidende positie van de NVVK op het gebied van kennis over veiligheidskundige vraagstukken bevestigt. Lees meer.

 • Gartner: acht grootste trends op het gebied van cybersecurity in 2022
  Cybersecurity: een onderwerp dat steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Tijdens de Dutch IT Security Day 2022 die onlangs is gehouden, deelde Gartner Analist Mario de Boer acht belangrijke trends die dit jaar een rol spelen. “Voor dit jaar, 2022, signaleert Gartner een achttal ontwikkelingen waarmee bedrijven en de cybersecuritybranche, in context van de bovenstaande factoren, te maken krijgen. Zo wordt werken op afstand het nieuwe normaal. Veel werknemers willen niet meer constant terug naar kantoor en werken graag zoveel mogelijk thuis. Voor bedrijven geeft werken op afstand uitdagingen voor hun cybersecurityomgeving. Hoe moeten alle endpoints, toegang tot netwerkomgevingen of applicaties worden beveiligd? Securitybeheer gaat daarom steeds vaker vanuit de cloud. Onder andere met oplossingen en diensten als cloudgebaseerde web gateways, Zero Trust Network Access (ZTNA) voor veilige netwerktoegang of Cloud Access Security Brokers (CASB’s) voor veilige verbindingen met netwerken en applicaties.” Lees meer.

 • KPN Security publiceert Cyber Security Perpspectives 2022
  Cyber Security Perspectives is het jaarlijkse magazine, uitgegeven door KPN. In de laatste editie worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity aan de hand van interviews met bekende Nederlandse securityexperts uitgelicht. “Door de geopolitieke ontwikkelingen is het risico op digitale verstoringen nu groter dan ooit”, zegt Lisette Oosterbroek, Executive Vice President van KPN Security. “Cyberaanvallen worden steeds lucratiever en geavanceerder. De vijand is goed georganiseerd, en dat moeten wij ook zijn. Elk bedrijf en iedere werknemer heeft hierin een verantwoordelijkheid. Alleen als we samenwerken, kunnen we de welvaart en innovatiekracht van Nederland beschermen. En dat begint bij kennisdeling.” Lees meer.

 • Het belang van informatiebeveiliging in de zorg
  Anno 2022 komt het steeds minder vaak voor dat er gebruik wordt gemaakt van papieren patiëntendossiers, multomappen met daarin formulieren waarop handmatig is ingevuld hoe veel tijd er is besteed aan het verlenen van zorg. Eerder digitaliseerde de zorg niet in hetzelfde tempo als andere sectoren, maar daar is nu verandering in gekomen. Er is een flinke inhaalslag gemaakt. Het gaat hierom niet alleen om administratieve processen, maar ook om digitale zorgverlening: e-health. In het artikel van Medicalfacts lees je meer over het belang van informatiebeveiliging in de zorg, een belangrijk onderwerp wegens de toenemende digitalisering. Lees meer.

 • Oud-voorzitter Wiet Baggen overleden. 
  Op 6 april is oud-voorzitter Wiet Baggen op 64-jarige leeftijd overleden. Tussen 1996 en 2003 is Wiet voorzitter van de NVVK geweest. Daarna was hij nauw betrokken bij de organisatie van de NVVK congressen van 2004 tot 2009. We verliezen met Wiet een zeer gewaardeerd lid van onze verenening en wensen zijn familie veel sterkte toe. 

 • Buitengewone Algemene Vergadering NVVK, 7 april 2022: Vereniging nieuwe stijl slagvaardiger, professioneler en sterk gericht op de toekomst
  Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 7 april zijn de nieuwe verenigingsstatuten vrijwel unaniem aangenomen. Dit baant de weg voor een NVVK nieuwe stijl. Een slagvaardig en professioneel ondersteund Hoofdbestuur kan onder toeziend oog van een democratisch gekozen Ledenraad nu slagvaardig werken aan de toekomst van de vereniging. Lees meer. 

 • Registratiebesluit externe veiligheid
  “Met het Registratiebesluit externe veiligheid wordt het verplicht risicosituaties rond gevaarlijke stoffen te registreren. Dit besluit is op 30 maart 2007 inwerking getreden. Het gaat hierbij om situaties waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, opgeslagen of getransporteerd, die een risico voor de omgeving zijn. Deze gegevens zijn opgeslagen in het Risicoregister van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en opgenomen op de risicokaart. Lees meer.

 • Shredder voorkomt batterijbranden
  “Studententeam Core van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een installatie ontwikkeld voor het recyclen van elektronisch afval. Het apparaat functioneert volledig onder water en voorkomt batterijbranden waarbij giftige gassen kunnen vrijkomen. Het team doet momenteel samen met de industrie praktijkonderzoek naar de praktische haalbaarheid van het concept.” In de recyclingindustrie zijn batterijen misschien wel het grootste probleem. Ze kunnen spontaan branden en beschadigd raken. Ze staan hierdoor op nummer drie van branden in de papierrecyclingindustrie en zelfs op nummer een in de metaalrecyclingindustrie. Een innovatieve shredderinstallatie lijkt wel de oplossing voor dit probleem. Wil je weten hoe de studenten dit hebben gemaakt? Lees meer.

 • Dashboards fatale woningbranden en reddingen bij brand online
  Vanaf 1 april staan het dashboard Reddingen bij brand en dashboard Fatale woningbranden online. De dashboards laten de actuele cijfers zien, er is nog geen trendanalyse bekend hiervan. Dit gebeurt iedere 5 jaar. De eerstkomende trendanalyse vindt plaats over de periode 2019 – 2023. Lees meer.

 • SER: meer cybersecurity nodig bij MKB voor veilig hybride werken
  "Er is een groter bewustzijn nodig over hoe cyberaanvallen kunnen worden voorkomen en hoe er moet worden gereageerd wanneer een aanval zich al heeft voorgedaan. Met name het MKB heeft op dit moment nog onvoldoende kennis." Daarnaast is er meer aandacht nodig wat het werken op een andere locatie voor gevolgen heeft voor de informatieveiligheid. "Werknemers moeten worden geïnformeerd over hoe zij hun werkplek, ongeacht waar ze werken, zo kunnen inrichten dat deze voldoet aan de cybersecuritystandaarden", adviseert de SER. Lees meer.

 • Klachtenprocedure hoger onderwijsinstellingen ontoereikend
  Uit het onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat studenten niet goed bekend zijn met de klachtenprocedure van hun instelling. De rechtspositie van studenten en de sociale veiligheid staan hierdoor onder druk. Aan het onderzoek deden 1538 studenten mee door een online vragenformulier in te vullen over hun ervaringen met klachtenprocedure van hun schoolinstelling. Eerder is naar voren gekomen dat studenten geen vertrouwen hebben in de klachtenprocedure betreft het onderwerp grensoverschrijdend gedrag. 47% gaf aan niet te weten waar ze een klacht moeten indienen. Bijna een derde gaf aan dat ze geen vertrouwen hebben in dat de klacht serieus wordt genomen. Lees meer.

 • Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat afdeling sociale veiligheid NS
  “Op 30 maart 2022 sloot de ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat m.b.t. de personele consequenties voortkomend uit deze organisatiewijziging bij NS. Een grote meerderheid van onze leden en ook niet-leden heeft ingestemd met het behaalde onderhandelingsresultaat.” NS staat voor een veilige reis- en werkomgeving, waar reizigers zich prettig voelen en alle medewerkers in de trein en op het station optimaal kunnen functioneren. NS vindt sociale veiligheid heel belangrijk. “Om deze ambitie waar te kunnen maken heeft NS in eerste instantie de operationele procesketen en de daarbij betrokken afdelingen Regionale Sociale Veiligheid, de meldkamer NS en Veiligheid & Service functioneel samengevoegd. Vanaf 1 september 2021 worden zij al door de directeur Sociale Veiligheid aangestuurd. De volgende stap is dat NS Veiligheid & Service en de ondersteunende processen van het Bedrijfsbureau S&O met betrekking tot sociale veiligheid onder hiërarchische aansturing brengt van de afdeling Sociale Veiligheid binnen NS Operatie.” Lees meer.

 • Besluit haalbaarheidstoets 1,2 – dichloorethaan uitgesteld
  Op de agenda van de SER-commissie staat een discussie rondom de mogelijk nieuwe wettelijke grenswaarde van 1,2 dichloorethaan. De commissie voert haalbaarheidstoetsen uit in samenspraak met sociale partners. Het gaat hier vaak om de grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling. Dit zijn vaak kankerverwekkende en mutagene stoffen zonder drempelwaarde en stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken. Lees meer.

  Digitale veiligheid, waarom het juist nu belangrijker dan ooit is
  Hoe veel apparaten zijn met het internet verbonden van jou en bij jou thuis? Precies, dit zijn er waarschijnlijk heel erg veel, meer misschien nog dan je denkt. Naast de grote voordelen van technologie, maakt dit dat we thuis en op de werkvloer kwetsbaarder zijn geworden. Het is dus belangrijk dat we technologie veiliger maken. Inmiddels heeft bijna 70% van de Nederlanders al eens te maken gehad met cybercriminaliteit, denk bijvoorbeeld aan phishingmails, fraude via WhatsApp, zogenaamde ‘banken’ die geld van je willen en meer.  'Enerzijds is de digitalisering door corona in een ongelooflijke stroomversnelling gekomen. Elke kleine retailer heeft noodgedwongen een webshop gemaakt. Wat je daarbij ook in rap tempo ziet veranderen, is dat normale apparaten die we eerder fysiek konden bedienen ook heel snel digitaliseren. Van deurbel tot televisie, van smart watch tot koelkast.' – Dave Maasland, CEO ESET. Lees meer.

 • Slimme Bouwplaatsen
  Bouwmedewerkers vertrouwen er altijd op dat de bedrijfsdata en applicaties beschikbaar zijn. Het is voor de voortgang heel belangrijk dat medewerkers overal en altijd toegang hebben tot de meest actuele project- en productinformatie. De digitale technologie speelt hier dus een grote rol in. denk bijvoorbeeld aan digitale bouwtekeningen, urenregistraties, werkbonnen of virtueel bouwen. Het zijn allemaal digitale componenten die belangrijk zijn voor de sector. Een belangrijke voorwaarde is dat de technologie cybergevaren buiten de deur houdt. Lees meer.

  Isala ziekenhuis Meppel regelt veiligheid slim en duurzaam
  “In maart 2022 opent het eerste all-electric ziekenhuis van Nederland zijn deuren, Isala Meppel. Slimme en duurzame technieken zorgen er voor de brandveiligheid, toegangscontrole en camerabewaking. Bijzonder detail: alle veiligheidsoplossingen worden op afstand bestuurd. Afgelopen december werd de bouw van Isala Meppel en het inpandige geriatrische revalidatiecentrum Noorderboog afgerond door consortium TDE. Eind maart gaat het ziekenhuis in bedrijf.” Lees meer.

 • EC vraagt publiek mee te denken over cyberweerbaarheid
  De Europese Commissie is de komende tien weken bezig met het inventariseren over welke ideeën over cyberweerbaarheid bestaan in Europa. De uitkomsten van deze inventarisatie worden verwerkt in een voorstel voor EU-regelgeving: de European Cyber Resilience Act (ECRA). Tot 25 mei kunnen personen en organisaties hun visie en ervaring met het thema cyberweerbaarheid delen met de Europese Commissie. “De ECRA werd aangekondigd door commissiepresident Von der Leyen tijdens haar State of the Union-rede, afgelopen september. 'Als alles met elkaar is verbonden, kan alles worden gehackt', sprak ze toen uit. 'Aangezien de middelen schaars zijn, moeten we onze krachten bundelen.” Lees meer.

 • Kwaliteitskaders
  Het kwaliteitskader werd in 2017 opgericht met als doel samen te leren en te ontwikkelen. Hierin staat onder andere wat er wordt verstaan onder goede zorg en hoe hier aan gewerkt wordt in verpleeghuizen. Het doel is driedelig: 1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg. 2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. 3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop. Lees meer.

Maart 2022

 • Landelijke veiligheidsmonitor 2020 - 2021
  “In januari kwam ResearchNed met een vervolg op de Veiligheidmonitor 2011-2018 (waarover de AVS berichtte in januari 2019). Het recente onderzoek over het veiligheidsbeleid en de veiligheidsbeleving is afgenomen in de periode 2020-2021, een tijd waarin corona voor heel wat ontregeling zorgde. Uit de monitor blijkt onder andere dat ongeveer de helft van de leerlingen en leerkrachten moeite had met online onderwijs en ongeveer de andere helft niet.” Lees meer.

 • Zeven tips om ongewenst gedrag te voorkomen
  Het onderwerp komt steeds vaker langs en is de afgelopen maanden heel veel in het nieuws aanwezig geweest. Grensoverschrijdend gedrag is een topic waar veel bedrijven nu aandacht aan geven en waar ze een duidelijk tegengeluid is te horen. Heel wat bedrijven zeggen dat ze een ‘zero tolerance’ beleidsvoering hebben, zowel naar de buitenwereld als naar de eigen medewerkers. Een goed signaal volgens professor Sandra Groeneveld, maar daarmee ben je er nog niet. In dit artikel legt zij uit wat de risicofactoren zijn voor sociale veiligheid en legt zij uit hoe je sociale veiligheid op de werkvloer kunt verbeteren. Lees meer.

 • Veiligheidskundige wat bezielt je?!
  Op 8 en 9 november vindt het NVVK Jubileumcongres 2022 bij Conferentiecentrum Koningshof bij Eindhoven. Hét congres voor en door veiligheids-professionals en alle anderen die zich dagelijks bezighouden met onze veiligheid. 
  Uw kennis en ervaring zijn belangrijk, voor uzelf maar zeker ook voor uw vakgenoten. Op het NVVK-congres kunt u deze kennis en ervaring met elkaar delen; samen bezitten we namelijk een enorme berg aan kennis. Door deze kennis te delen, worden wij samen beter, presteren wij beter en groeit bovendien ons vakgebied. Met het indienen van een abstract zet u de eerste stap naar een presentatie op ons NVVK-congres.
  Bovendien krijgen alle sprekers gratis een Praktijdag Mondeling Presenteren aangeboden; een uitgelezen kans om de presentatievaardigheden te verbeteren!
  Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren? Dien dan vóór 15 april a.s. een abstract in via www.nvvkveiligheidscongres.nl

 • Nieuw certificatieschema voor arbokerndeskundigen.
  Op 24 maart 2022 is het nieuwe certificatieschema voor arbokerndeskundigen gepubliceerd in de Staatscourant. Lees meer

 • Rookmelders vanaf 1 juli verplicht in alle huurwoningen
  Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht. Woningcorporaties moeten dus voor die tijd alle woningen hebben voorzien van rookmelders. Dat geldt nu ook voor bestaande bouw. De Bouwregelgeving is op 1 januari 2022 gewijzigd en kent 6 maanden overgangstermijn voor plaatsing Rookmelders. Dat betekent onder andere dat over een paar maanden alle woningen rookmelders moeten hebben op elke woonverdieping. Wat te doen als de huurder weigert? Lees meer.

 • KNVB maakt plan van aanpak voor veiligheid stadions
  Vorig jaar stortte een deel van de tribune in het Goffert-stadion van NEC in, bij AZ en ADO Den Haag ging na enkele stormen het dak van hun stadion kapot. Hierom heeft de KNVB besloten samen met clubs en externe specialisten een plan van aanpak te maken om de veiligheid in voetbalstadions te verbeteren. Momenteel zijn de eigenaren van de stadions nu verantwoordelijk voor de periodieke keuringen. De KNVB wil de stadions centraal laten keuren via een gespecialiseerd bureau. “Een stadion is een uitzonderlijk open gebouw waarin duizenden bezoekers worden ontvangen. Dat vraagt om specialistische kennis”, aldus de bond. „Veiligheid is een belangrijk item. Daarom zijn normen belangrijk.” Lees meer.

 • Consumentenbond: ondersteuning slimme apparaten doorgaans mysterie
  “Fabrikanten van slimme producten zoals smartphones, televisies en smart-verlichting geven onvoldoende informatie aan consumenten over hoelang zij veiligheidsupdates kunnen blijven verwachten. De Consumentenbond meldt op basis van onderzoek onder 86 producenten dat slechts een op de vijf duidelijkheid geeft over de duur van software-updates.” Lees meer.

 • Toenemende cyberdreigingen maken de beleggingscase voor cybersecurity sterker
  Tegenwoordig vinden steeds meer interacties, zowel persoonlijk als professioneel online plaats. De online wereld brengt veel gemak en snelheid. Daarentegen brengt het ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Door de verschuiving van een offline- naar een onlinewereld is er steeds meer belangstelling voor cybersecurity bedrijven. “Volgens marktonderzoeksbureau Gartner stegen de wereldwijde uitgaven aan cybersecurity in 2021 met 13% tot 151,6 miljard dollar. Dat is een versnelling ten opzichte van de 8% groei in 2020. Voor zowel 2022 als 2023 voorspelt Gartner een groei van 11% in de uitgaven aan cybersecurity.[1] Het Europees Agentschap voor Cyber Security constateerde in 2021 een stijging van 150% in ransomware en verwacht dat die trend zich in 2022 zal voortzetten.” Lees meer.

 • Experts ontwikkelen spiekbriefjes over cybersecurity voor Kamerleden
  “Een groep experts heeft verschillende spiekbriefjes ontwikkeld met informatie over cybersecurity voor Kamerleden. Op deze manier kunnen politici op toegankelijke informatie terugvallen wanneer ze de betreffende kennis niet paraat hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als end-to-end encryptie, domain name system (DNS) en tweefactorauthenticatie. "Het resultaat is een set cyberspiekbriefjes. Waarom een spiekbriefje? Ik besef me dat de kennis niet perfect paraat hoeft te zijn, maar het moet wel iemand in staat stellen snel even de belangrijkste punten scherp te krijgen. Het spiekbriefje is kort, bondig en in de juiste taal", aldus Gaiser. De cyberspiekbriefjes zijn te vinden op VeiligInternetten.nl, een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het Nationaal Cyber Security Centrum, ECP en het bedrijfsleven.” Lees meer.

 • Raadsverkiezingen: verwachtingen kiezers en bestuurlijke werkelijkheid lopen sterk uiteen
  I&O research heeft samen met Berenschot een onderzoek gedaan in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de onderwerpen die kiezers belangrijk vinden, er maar beperkt geld vrij voor is. De verwachtingen van de kiezers en bestuurlijke werkelijkheid lopen sterk uiteen. De drie belangrijkste onderwerpen voor de kiezers zijn: betaalbaar wonen, veiligheid, criminaliteit & openbare orde en gemeentelijke financiën. Lees meer.

 • Meer samenhang nodig in aanpak sociale veiligheid
  “De sociale veiligheid op scholen moet verder worden versterkt. Hierover waren de minister en Tweede Kamer het eens, tijdens het debat over dit thema op 9 maart jl. Tijdens dit debat werden onder meer de plannen van minister Wiersma hiertoe besproken, die hij vorige week naar de Kamer stuurde. Net als de VO-raad steunt de Kamer de koers van de minister, maar hebben Kamerleden ook zorgen. In aanloop naar het debat gaven de sectorraden in een brief al aan aandacht te missen voor de huidige versnippering in de aanpak sociale veiligheid, en pleitten ze voor meer samenhang hierin.” Lees meer.

 • Digitale veiligheid is voor gemeenten juist nu extra urgent
  Samen met lectoraten van Fontys, Saxion, Avans en CIBAP werden de partijprogramma’s geanalyseerd van 44 gemeenten in Nederland op een aantal data-gerelateerde thema’s. Met de toenemende ransomware aanvallen en de dreigende cyberaanvallen uit Rusland, verdient digitale veiligheid absoluut prioriteit. Eindhoven laat zich graag voorstaan op haar innovatieve agenda. Digitale innovatie wordt door meerdere partijen genoemd. Lees meer.

 • ACM en AT onderzoeken veiligheid en juiste informatie bij verkoop slimme apparaten
  Toezichthouders ACM en Autoriteit Telecom gaan onderzoek doen naar de veiligheid en de juiste informatie bij de verkoop slimme apparaten. In de nieuwe regels staat expliciet dat een slim apparaat digitaal veilig moet zijn, en dat verkopers functionaliteits- en beveiligingsupdates voor de software moeten aanbieden en de consument moeten laten weten wanneer die beschikbaar zijn. De onderzoekers kopen diverse slimme apparaten in fysieke en online winkels. Hierbij kijken ze welke informatie ze krijgen over onder andere de digitale veiligheid en het updatebeleid, functionaliteit, aan welke andere apparaten ze gekoppeld kunnen worden en met welke softwaresystemen ze kunnen werken. Lees meer.

 • Meldpunt en meldplicht voor meer veiligheid op school
  Tienduizenden leerlingen worden nog steeds gepest en lastiggevallen. “Dat raakt me heel erg, en het maakt me strijdbaar”, aldus minister Dennis Wiersma van Onderwijs. Iedere leerling zou zich vrij en veilig moeten kunnen voelen op school en daarom komt er een meldpunt leerlingen en ouders, een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat de Inspectie eerder en harder ingrijpen. Vaak durven leerlingen incidenten als pesten niet te melden op school en als het wel gemeld wordt, wordt er niet altijd iets mee gedaan. Lees meer.

 • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) vraagt aandacht voor sociale veiligheid in de kunst en cultuur sector.
  ‘Door maatschappelijke druk neemt het aantal meldingen van onveiligheid in de cultuursector toe’, schrijft RRKC. ‘Tegelijkertijd legt het bloot hoeveel er nog niét wordt gemeld.’ Volgens RRKC is de culturele sector door de effecten van corona ontwricht en zou dit negatieve gedragspatronen versterken bij mensen. Carlos Gonçalves en Rento Zoutman van RRKC hebben een brief naar wethouder Kasmi verstuurd. In de adviesbrief met de titel ‘ongehoord geluid’, vragen de mannen aandacht voor sociale veiligheid in de kunst- en cultuursector in Rotterdam. RRKC vindt dat dat symptomen van een onveilige werksituatie, zoals intimidatie, discriminatie of machtsmisbruik, actief moeten worden bestreden. Lees meer.

 • Gevoel van veiligheid door goede samenwerking tussen zorgpartijen
  Het gevoel van veiligheid en rust is belangrijk bij ouderen en mantelzorgers. Een goede onderlinge samenwerking tussen diverse zorgpartijen speelt hierbij een belangrijke rol. Zowel ouderen als mantelzorgers waarderen het om één contactpersoon te hebben. Mantelzorgers vinden het belangrijk dat er met hen wordt meegedacht en rekening gehouden, zo staan zij er niet alleen voor. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen en mantelzorgers wel de digitale communicatiemiddelen verbeterd willen zien, het is nu niet toegankelijk genoeg en het kan gebruiksvriendelijker. Lees meer.

 • Het NIPV heeft onlangs een persbericht gepubliceerd betreft de nieuwe naam van het instituut en de nieuwe koers die zij gaan varen 
  “Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is de nieuwe naam voor het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het instituut start op 7 maart met een aangepaste organisatiestructuur en verscherpte koers om de veiligheidsdomeinen met onderzoek, onderwijs, informatie en ondersteuning nog beter te bedienen. Met de nieuwe naam komt de focus van NIPV als kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg sterk naar voren: publieke veiligheid.” Lees meer. 

 • NVVK steunt initiatieven die bijdragen aan veiligheid Oekraïners
  Veel inwoners van de Oekraïne zijn het slachtoffer van de oorlog in en rond hun land. Dat kan de NVVK niet zonder gevoelens van ongemak en hulpvaardigheid aan zich voorbij laten gaan. De veiligheid en vrijheid van vele miljoenen mensen staat op het spel. Lees meer.

 • Studenten Integrale Veiligheidskunde helpen bij de politie
  “Ik draag graag mijn steentje bij om het criminelen heel lastig te maken.” Emily van de Burgt en Youri Vermeulen uit Oosterhout zitten allebei in het vierde jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Zij worden ingezet bij aangiften van gedigitaliseerde- en cybercriminaliteit. Ze weten de weg op het dark web, weten hoe je een DDoS aanval uitvoert en hebben kennis van allerlei vormen van digitale criminaliteit. ‘Het idee dat iemand op een zolderkamertje in een ander werelddeel hier een bedrijf te gronde kan richten.’ – Emily van de Burgt. Dit was voor Emily de reden om slachtoffers van deze misdrijven te helpen. Lees meer.

 • Zonnepanelen op staldaken: brandveiligheid en risico's
  “LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland organiseren van 19.30 tot 20.45 uur het webinar Zonnepanelen: brandveiligheid en risico’s. Diverse deskundigen zullen tekst en uitleg geven over aanleg, onderhoud en risico’s van zonnepanelen op staldaken. Dat gebeurt live vanuit de nieuwsstudio in het ZLTO-kantoor in Den Bosch. Jij kan daarbij online aanwezig zijn, maar je kunt het webinar ook later terugkijken.”  Het doel van dit webinar is om agrariërs en andere ondernemers in de groene ruimten en particuliere stallen na te laten denken over de aanschaf van zonnepanelen. Een goede aanleg en onderhoud zijn belangrijke aspecten. ‘Zonnepanelen waaien van het dak’ is een van de koppen die het Algemeen Dagblad eerder deze week publiceerde en dat is natuurlijk iets dat moet worden voorkomen. Lees meer.

 • Digitale aanvallen oorlog Oekraïne
  “De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne volgen elkaar snel op, ook op het het gebied van digitale dreigingen. Het NCSC heeft tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland, maar sluit eventuele gevolgen en aanvallen in Nederland in de toekomst niet uit.” Lees meer.

 • Cybersecurity
  Cybersecurity. Een begrip dat steeds regelmatiger naar voren komt en dat veel aandacht verdient, want ook dit is een heel belangrijk veiligheidspunt. De overheid gaat flink investeren in een brede meerjarige cybersecurity aanpak en in cyberexpertise bij de politie, rechtspraak en het Openbaar Ministerie en defensie. Dit is een belangrijk ontwikkeling, omdat het laatste kwartaal van 2021 bol stond van de security-incidenten en datalekken. Wat kan je zelf als organisatie doen als het gaat om cybersecurity? Lees meer.

 • Veiligheid is nog altijd het belangrijkste verkiezingsthema
  Het is bijna zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Het afgelopen jaar zijn er veel verschillende belangrijke thema’s onder het vergrootglas gelegd. Zo voelen vooral jonge kiezers de urgentie van de woningcrisis en is dit een belangrijker verkiezingsthema dan vier jaar geleden. Daarentegen is er gebleken uit een enquête van het onderzoeksbureau dat het belangrijkste thema voor kiezers nog altijd veiligheid is. Veel onderzoekdeelnemers gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat de gemeente zich bezighoudt met het bestrijden van criminaliteit en het onderhoud van de straten en pleinen. Lees meer.

 • Robotica en veiligheid gaan hand in hand
  Robotica en veiligheid gaan hand in hand en hebben veel met elkaar te maken. Door middel van robotica kan de veiligheid geoptimaliseerd worden. ‘De transformatie voor robotautomatisering gaat zowel sneller in traditionele als in nieuwe industrieën’, zegt Milton Guerry, voorzitter van de International Federation of Robotics. ‘Steeds meer bedrijven realiseren zich de talrijke voordelen die robotica hun bedrijf biedt.’ Lees meer.

 • Onderzoek naar sociale veiligheid Tweede Kamer
  Het beleid rondom sociale veiligheid in de Tweede kamer is in 2021 geactualiseerd. Het is voor de eerste keer dat er een onderzoek specifiek over het onderwerp sociale veiligheid wordt gehouden onder Kamerleden, fractiemedewerkers en Kamerambtenaren. Er is gekozen voor een breed, onafhankelijk onderzoek onder Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren bij de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt op dit moment door een onafhankelijke partij voorbereid. Lees meer.

 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen na versoeping coronaregels
  “Na versoepelingen van de coronamaatregelen, adviseren Actiz en Verenso om het preventieve gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voorlopig te handhaven. Verenso laat weten dat het risiconiveau van de coronabesmettingen leidend is. Op dit moment is het landelijke risiconiveau ‘ernstig’. Dat biedt volgens Verenso nog geen ruimte om de preventieve maatregelen rond beschermingsmiddelen af te schalen. Het risiconiveau vind je in het coronadashboard van de Rijksoverheid en wordt elke week opnieuw bepaald. Verenso beschijft in hun behandeladvies welke maatregelen zij adviseren per risiconiveau.” Lees meer.


 • Internet of Things: Marktoverizcht type en toepassing analyse met trends en uitdagingen
  Het geeft volledige informatie over essentiële ontwikkelingsopeningen, drijfveren en beperkingen: dit wordt allemaal opgenomen het wereldwijde Internet of Things (IoT) marktrapport. In dit hulpprogramma Marktrapport Verwachte Marktomvang staan CAGR-voorspellingen tot 2027, toekomstige reikwijdte in de industrie, analyse van groeivooruitzichten, producttype en toepassingen. Het rapport geeft onder andere antwoorden op vragen als: wat zijn de belangrijkste uitdagingen en bedreigingen die vooruitgang van de industrie belemmeren? Welke markttrend beïnvloedt de wereldwijde marktvooruitgang van IoT in hulpprogramma’s? Lees meer.

 • Extra aandacht cyberveiligheid
  “Het Agentschap Telecom gaat dit kalenderjaar extra aandacht schenken aan de cyberveiligheid voor laadpalen voor elektrische auto’s, warmtepompen, omvormers voor zonnepanelen en thuisbatterijen. Bij de presentatie van zijn jaarplan kondigt het Agentschap Telecom aan het toezicht op cyberweerbaarheid te intensiveren. Het agentschap constateert dat de Nederlandse digitale infrastructuur wordt bedreigd. Winkelketens, zorginstellingen en industrie zijn steeds vaker doelwit van cyberaanvallen. En ook vitale diensten als onze energievoorziening en telecommunicatie hebben te maken met digitale dreiging.” Lees meer.


 • Meer toezicht op cyberweerbaarheid door agentschap Telecom
  Agentschap Telecom intensiveert komend jaar het toezicht op de cyberweerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven en organisaties die actief zijn in de vitale sector. De cyberaanvallen en digitale dreigingen blijven toenemen en dit kan ernstige gevolgen hebben van de maatschappij. “De digitale infrastructuur van ons land wordt bedreigd, zo stelt het Agentschap Telecom in een persverklaring. Winkelketens, zorginstellingen en complete sectoren zijn steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen.” Het volledige artikel staat op de VPNgids. Lees meer.

 • De arbeidshygiënische strategie
  De Arbowet: de werkgevers zijn verplicht om zorg te dragen voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van diens werknemers, hierdoor worden ongevallen op het werk vermeden. De werknemer is op zijn beurt verplicht om deze regels te volgen. Een belangrijk onderdeel van de Arbowet is de arbeidshygiënische strategie (AHS). De AHS schrijft voor welke volgorde moet worden aangehouden bij veiligheidsmaatregelen. Bekijk het volledige artikel op Servicemanagement.nl. Lees meer.

 • Vertrouwenspersoon bevordert sociale veiligheid
  Het gevoel van veiligheid op de werkvloer: dit zou centraal moeten staan bij alle organisaties. Helaas is dat nu niet altijd het geval. Hoe kan je er voor zorgen dat de veiligheid op de werkvloer toeneemt? Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol als dit onderwerp aangepakt wordt, het bevordert de sociale veiligheid. De werkgever geeft hiermee namelijk een duidelijk signaal af: “Wij willen hier met z’n allen op een professionele en fijne manier werken.” Bekijk het volledige artikel op Binnenlandsbestuur.nl. Lees meer.

 • Grensoverschrijdend gedrag
  Afgelopen week zijn er veel publicaties geweest over grensoverschrijdend gedrag door verschillende prominenten. Inmiddels hebben diverse organisaties slachtoffers expliciet opgeroepen om zich te melden. De UvA heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan sociale veiligheid door onder andere campagnepagina’s vol verwijzingen, een toneelstuk en nog meer. Zij herhaalt ieder jaar opnieuw deze boodschap en kiest er daarom voor om geen expliciete oproep te doen om zich te melden. Lees meer.

 • Samen werken aan veilig werken
  Wist je dat ongeveer 1.3 miljoen mensen in Nederland soms of regelmatig in de nacht werken? Het RIVM heeft onderzocht of werken in de nacht invloed heeft op de arbeidsveiligheid bij bedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat in bepaalde sectoren waar relatief veel in de nacht gewerkt wordt, ook regelmatig een ongeval in de nacht gebeurde. Ga naar de nieuwsbrief van het RIVM en lees over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Veilig Werken, onderzoeken en uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten. Lees meer.

 • BUITENGEWONE EXTRA ALGEMENE VERGADERING OP 7 APRIL: BESLUIT MEE OVER EEN VERNIEUWDE NVVK
  Op 11 november 2021 is door jullie, de leden van onze vereniging, ingestemd met een aantal bestuurlijke hervormingen. Het bestuur kreeg daarop van de vergadering de opdracht deze vernieuwingen in statuten en huishoudelijke reglementen te vertalen. Over deze documenten wordt op 7 april tijdens een Buitengewone Extra Algemene Vergadering gestemd. Een belangrijke stemming; het gaat immers over de modernisering én professionalisering, kortom de toekomst van onze vereniging en de verdere professionalisering van ons vak. Lees meer.

 • Podcasts over sociale veiligheid
  Sociale (on)veiligheid is al wekenlang hét onderwerp van gesprek. Orly Polak heeft hierover een aantal podcasts opgenomen samen met Jorine Beks voor Studio Gehoord. Beluister de podcasts.

 • Dertig jaar doormodderen leidt tot het cumela-effect
  ‘Met ons arbobeleid gaat het al dertig jaar lang niet goed’, zegt Gerard de Groot, wiens carrière al een beduidend langere periode omvat. Lees meer.

 • Dag van De Veiligheidskundige 2022
  Eindelijk is het zo ver: de eerste ‘Dag van De Veiligheidskundige’. “Vlak voor Corona hadden wij wilde plannen om Peer Review bijeenkomsten te organiseren en zo te voorzien in de ICT-behoefte.” Deze speciale dag wordt gehouden op 10 juni 2022. Lees meer.

 • Zo gebruikt u oprolbare oordoppen (schuimrolletjes) als veilige gehoorbescherming
  Oprolbare oordoppen, ook wel ‘schuimrolletjes’ genoemd, zijn in de praktijk een van de meest gebruikte gehoorbeschermers. Ze werken relatief goed en eenvoudig, mits ze zorgvuldig zijn ingebracht. Ga naar ons kennisportal en lees het volledige artikel door in te loggen. Inloggen op het Kennisportal kan via MijnNVVK.  Dit artikel is terug te vinden op de homepage van het Kennisportal in het overzicht  'Onlangs toegevoegd' of lees meer.

 • “Tijdens de bouw van de Zeesluis IJmuiden heb ik fantastische dingen gezien”
  Bernard Voorwinden is al 23 jaar werkzaam als veiligheidskundige. In 2015 nam hij een speciale nieuwe klus aan: de bouw van de Zeesluis in IJmuiden. Bernard zorgde er voor dat iedereen veilig kon werken en zag erop toe dat er aan de veiligheidsafspraken werd gehouden. De meeste indruk had het afzinken van een gigantische betonnen bak (caisson) op Bernard gemaakt. “Het leek wel een enorm flatgebouw, van 26 meter hoog, 81 meter lang en 55 meter breed. Dat gevaarte moest op de centimeter na op de goede plek afzakken in de ondergrond. Dat is toch knap.” De situatie tijdens deze prachtige klus, veranderde per dag en daar moest Bernard op anticiperen. Lees meer.

Januari 2022

 • DVK schrijfprijs 2022
  Vanaf dit jaar, 2022, reikt De Veiligheidskundige jaarlijks een schrijfprijs uit voor veiligheidskunde schrijfsels. De schrijvers krijgen zo unieke een kans om hun kennis een podium te geven. Daarnaast wil De Veiligheidskundige graag zo veel mogelijk kunde en kennis verzamelen, bundelen en delen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen opleidingsniveau. Afgestudeerden van alle niveaus krijgen de kans om mee te doen. De winnaar van de prijs krijgt naast eeuwige roem een vermelding op DeVeiligheidskundige.nl, een gratis levenslang abonnement op het VK-magazine, ruimte voor een essay in het DVK jaarboek 2022 en een Mystery Prize. De deadline voor het inzenden van jouw veiligheidskunde schrijfsel is 21 februari 2022. Lees meer.

 • Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten reactie NVVK
  De commissie Heerts heeft in het rapport ‘Stof tot nadenken’ onder andere aanbevolen dat er een nationaal fonds moet worden opgericht voor werkenden die door hun beroep in aanraking zijn gekomen met giftige stoffen en hier het slachtoffer van zijn geworden.  De NVVK juicht deze ontwikkeling toe, maar wil duidelijk benadrukken dat voorkomen altijd beter is dan vergoeden. De NVVK pleit voor een schadevergoeding en erkenning voor de slachtoffers. Lees meer.

 • Veranderingen rond het gebruik van mondkapjes en FFP2 maskers die niet voldoen aan de normen.
  Sinds 14 januari van dit jaar zijn er veranderingen in het advies over het gebruik van mondkapjes. Voor Arbo-Online bekeek Jos Putman wat het OMT adviseert en zet op een rij wat dit betekent voor de praktijk. Ook onderzocht hij met de vakgroep PBM van de NVVK of de juiste FFP2 maskers verkrijgbaar zijn. Wat blijkt? Veel FFP2 maskers voldoen niet aan de normen. Lees meer. 

 • Oproep Congrescommissie voor het NVVK Jubileum congres, november 2022Voor het jubileumcongres van 2022 - we bestaan dan immers 75 jaar - zijn we nog op zoek naar een aantal sprekers voor het plenaire deel van het congres. Aansprekende sprekers, opvallende sprekers, sprekers die je altijd hebt willen horen en zien; dit is je kans om direct bij te dragen aan het congresprogramma. Lees meer.

 • FAQ Hervormingen verenigingsstructuur
  Waarom hervormingen? Wat wordt de rol van de Ledenraad en blijft de Algemene Vergadering wel bestaan? Wat is de Groene Laag? Er zijn veel vragen over de hervormingen van de verenigingsstructuur. Om deze zoveel mogelijk te beantwoorden is een FAQ opgesteld. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail aan het secretariaat.
  Lees meer

December 2021

 • Tegen je zin een heftige liefdesscène spelen?
  Stel, je bent acteur. Wat doe je dan als je midden in de winter een koud kanaal moet induiken? Of als je een heftige liefdesscène moet spelen, terwijl je daar eigenlijk geen zin in hebt? Nee zeggen is lastig. Lees meer

 • Verzekeraars en de energietransitie
  ’Geen verzekering voor bedrijfspand met zonnepanelen’ en ‘Verzekeren zonnepanelen moet makkelijker worden’. Zomaar wat koppen uit recente kranten. Verzekeraars zouden tegen de energietransitie zijn en door het stellen van zware eisen, het doorvoeren van premieverhogingen of het niet-accepteren van zonnepanelen als risico, deze zelfs blokkeren. Dit is uiteraard onjuist. Hoe verzekeraars nou daadwerkelijk aankijken tegen de energietransitie en hun mogelijke rol daarbij, bespreekt Marieke Beugel in een artikel dat is verschenen in de Beursbengel. Lees meer.

 • Wat is het geheim van Young NVVK?
  Veel verenigingen starten een netwerk speciaal voor jonge leden, vaak met wisselend succes. Wat is het geheim van Young NVVK? Voorzitter Sander Kraaijenbrink en hoofdbestuurslid André Vuijst geven antwoord op deze vragen in een artikel in het tijdschrift VM. Lees meer.

 • Vakkennisdagen 2022 - Artificial Intelligence
  Jurriaan Cals gaat in gesprek met Rosa Verhoeven. Dit in voorbereiding op de Vakkennisdagen in 2022. Zij spreken met elkaar over Artificial Intelligence en de interactie tussen mensen en machines. Bekijk hier de video.

 • Veilig toepassen van industriële robots
  Industriële robots en cobots rukken op. Cobots, collaborative robots, onderscheiden zich doordat ze naast mensen worden ingezet; ze verlichten het werk. Lees meer. 

 • Brede maatschappelijke samenwerking vereist in de strijd tegen burn-outklachten.
  Dat staat in een Tweede Kamerbrief over de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Lees meer.

 • Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje
  Rob van Houten (o.a. NVVK Commissie Wet- en Regelgeving) schreef voor ORnet.nl een artikel over veiligheidsinstructies. Lees meer

 • Contributie verhoging 2022
  Tijdens de Algemene Vergadering van 11 november jl. hebben de leden ingestemd met een verhoging van de contributie per 1 januari 2022. Lees meer

November 2021

 • Algemene Vergadering stemt in met de aanpassen NVVK-verenigingsstructuur.
  Tijdens de Algemene Vergadering (AV) op 11 November 2021 heeft bijna 80% van de deelnemende leden ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de verenigingstructuur, conform het advies van de werkgroep. Vanwege de geldende Covid-Maatregelen heeft deze AV online plaatsgevonden, net als de voorgaande 2 AV's. Lees meer

 • Stalbranden: preventie begint bij electrische veiligheid
  Het NVVK-platform Risicodeskundigheid wijdde op 7 oktober een themamiddag aan brandveiligheid in veestallen. Met een hoofdrol voor techniek. Want techniek is enerzijds de oorzaak van veel stalbranden, maar kan ook oplossingen bieden. Lees meer • Mondmaskers: welke soorten beschermen wel of niet tegen Covid-19?
  Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige (HVK) schreef namens de Vakgroep PBM voor Arbo Online een artikel over de verschillende soorten mondmaskers en welke geschikt zijn in welke situaties. Lees meer. 
 •  NVVK - Hervormingen; De Kennisintensieve organisatie
  Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel en bijbehorende animatie lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende de Kennisintensieve organisatie toe.  Lees en kijk meer.

 • SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties
  Deze handreiking biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie. Frank Guldenmund, Lid van het NVVK-Hoofdbestuur, is hoofdauteur van deze handreiking. Lees meer.

 •  NVVK - Hervormingen; Ledenraad en Algemene Vergadering
  Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel en bijbehorende animatie lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende de Algemene Vergadering en de Ledenraad toe.  Lees en kijk meer.

 • Speciaal Portal DeVeiligheidskundige.nl voor NVVK-Leden!
  In samenwerking met DeVeiligheidskundige.nl lanceren wij speciaal voor NVVK-leden een nieuw portal. Door deze samenwerking komen alle artikelen uit het VK-magazine gratis beschikbaar voor alle leden van de NVVK. Lees meer

 • Een bericht vanuit de NVVK vakgroep Robotica
  Met 8 professionals is er de afgelopen maanden vergaderd, gebrainstormd en is er een koers uitgezet voor deze vakgroep. Er is onder andere besloten dat iedere vaandeldrager van veiligheid ( NVVK lid) een gereedschapskist verdiend waarin hij/zij praktische tools kan vinden m.b.t. het thema robotisering. Lees meer 

 • Elektrificatie in de bouw: veiligheidsgevolgen op de bouwplaats en directe omgeving
  Voor het NVVK-Kennisportal en IFV.nl, Instituut voor fysieke veiligheid, schreef Nils Rosmuller een blog over elektrificatie in de bouw. Lees meer

 • NVVK - Hervormingen; Bestuur en Verenigingsmanager
  Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel en bijbehorende animatie lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende het hoofdbestuur en de verenigingsmanager toe.  Lees en kijk meer.

 

Oktober 2021

 • Al 60% van onze leden heeft de NVVK-app gedownload.
  Benieuwd naar de voordelen van de app voor onze leden? Lees hier meer.

 • NVVK - Hervormingen; Bestuur en Verenigingsmanager
  Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel en bijbehorende animatie lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende het hoofdbestuur en de verenigingsmanager toe.  Lees en kijk meer.

 • In gesprek met de voorzitters
  In voorbereiding op de Algemene Vergadering van 11 november zijn NVVK-Voorzitter Kees Roelofs en Rob van Houten, voorzitter van de werkgroep die de hervormingen heeft voorbereid, met elkaar in gesprek gegaan. Dit gesprek is via deze link terug te kijken. 

 • Ervaringen met 'Route naar RI&E' delen met TNO
  TNO is samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezig met innovatie op het gebied van de 'risico inventarisatie en evaluatie' (RI&E). Zij zijn benieuwd naar ervaringen met het instrument 'Route naar RI&E' en in hoeverre dit instrument ondernemers helpt om stap voor stap een RI&E en plan van aanpak te maken. Lees meer
 • Henk de Raadt's Veiligheidsalfabet
  In een veiligheidsalfabet geeft een auteur zijn visie op veiligheid en alles wat daarmee samenhangt aan de hand van de letters van het alfabet. Dit keer het alfabet van Henk de Raadt. Henk’s alfabet is een kleine terugblik op een halve eeuw veiligheid. Klik hier voor een sneak preview.
 • Voorbereidingen op Algemene Vergadering 11 november in volle gang.
  Tijdens de AV op 11 november zal er gestemd worden over de hervormingen. Om alle leden zo goed en volledig mogelijk voor te bereiden op deze stemming zijn afgelopen dinsdag de voorzitter van de werkgroep, Rob van Houten en de voorzitter van de NVVK, Kees Roelofs, voor de camera’s verschenen. Zij zijn samen in gesprek gegaan over de hervormingen en de voordelen voor de leden en de vereniging. Het resultaat van deze opnamen wordt op korte termijn met alle leden van de NVVK gedeeld. Lees meer.

September 2021

 • Het digitale magazine van het Avans Expertisecentrum Veiligheid
  Via deze link is de nieuwste editie van het digitale magazine van het Avans Expertisecentrum Veiligheid te lezen. In deze editie onder meer een overzicht  van de verschillende projecten binnen het Expertisecentrum, waaronder de projecten 'Wijkmakers on the move' en 'Briefkarcht'. Daarnaast ook een overzicht van de verschillende geplande bijeenkomsten. Lees meer. 

 • Week tegen Pesten 2021; ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’
  Het is deze week de Week tegen Pesten, een initiatief van de Stichting School & Veiligheid. Op scholen is er nog steeds (noodzakelijk) aandacht voor nodig. Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Lees meer.

 • De redactieraad van Arbokennisnet zoekt deskundige leden
  Arbokennisnet is tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), bedrijfsartsen (NVAB), arbeidshygiënisten (NVvA) en veiligheidskundigen (NVVK). Dit kennisplatform is mede mogelijk gemaakt en gestimuleerd door het ministerie van SZW. Lees meer.

 • Risico Ongewenst Gedrag op het Werk - Inspectie SZW zoekt contact.
  Sinds enige jaren voert de Inspectie SZW inspecties uit bij werkgevers om toe te zien op welke wijze zij invulling geven aan de verplichting om arbobeleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ten gevolge van discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Daarover komen zij graag in contact met HVK-ers. Lees meer.

 • Een visuele weergave van de hervormingen
  Op de website-pagina over de hervormingen kunt u een visuele weergave van de hervormingen bekijken. Met deze praatplaat hebben wij geprobeerd om op een overzichtelijke en visuele wijze inzichtelijk te maken wat de voorgestelde hervormingen inhouden voor de vereniging en voor de leden. Lees verder.

 • NVVK-app; Meer betrokkenheid, minder drempels
  Op 17 september gaat de NVVK een nieuwe fase in, met de lancering van het online platform ‘Bundeling’. Alle relevante verenigingsinformatie en nieuwe interactieve functies onder handbereik in één handige app voor de smartphone en PC. Lees meer.

 • Nieuwe NVVK-app; doe mee met ‘NVVK 3.0’!
  Op 17 september lanceren wij de NVVK-app. Benieuwd naar de voordelen van de app? In deze video vertellen Vincent Grijfrath, NVVK-secretaris, en Bjorn Poels van Bundeling waarom alle NVVK-leden de app moeten downloaden. Kijk en lees verder. 

 • NVVK Vakkenisdag - Wat als jij NU een vraag hebt?
  Op 21 september organiseren wij wederom een Vakkennisdag. Ons vak als veiligheidskundige is zo breed dat elke veiligheidskundige wel eens ergens tegenaan loopt waar hij/zij op dat moment geen antwoord op heeft.Via allerlei kanalen worden we geïnformeerd over onderwerpen die erg interessant zijn en goed om te weten. Maar wat als jij NU een vraag hebt? Tijdens deze Vakkennisdag gaan we op zoek naar de antwoorden. Lees meer en aanmelden. 

 • Young NVVK - De kracht van een 'rookie'
  Als beginnend veiligheidskundige op de arbeidsmarkt kun je tegen allerlei dilemma’s oplopen. Je hebt nog weinig werkervaring (binnen de rol van veiligheidskundige). Middels twee rondekringgesprekken gaan we het hierover hebben op 22 september. Lees meer

-----------------------------------------------

 
Archief