Risico Ongewenst Gedrag op het Werk - Inspectie SZW zoekt contact.

Sinds enige jaren voert de Inspectie SZW inspecties uit bij werkgevers om toe te zien op welke wijze zij invulling geven aan de verplichting om arbobeleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ten gevolge van discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan.

Omdat gecertificeerde Arbodeskundigen op basis van de Arbowetgeving een belangrijke ondersteunende, adviserende en toetsende rol hebben bij de totstandkoming van de RI&E’s, is voor hen op dit gebied een belangrijke taak weggelegd om bij werkgevers meer bewustwording te creëren en te zorgen voor verbetering van beleid en een volledige invulling van de RI&E.

Om deze reden zijn in 2020 en 2021 gecertificeerde Arbodiensten en A&O deskundigen benaderd met als doel om dit specifieke inspectieonderwerp bij hen meer voor het voetlicht te brengen. Met het oog hierop wordt in samenspraak met de NVVK inmiddels ook een eerste stap  gezet in de benadering van HVK-ers.  Door middel van het geven van voorlichting over de bovengenoemde onderwerpen enerzijds en te horen wat er speelt bij de HVK-ers op dit onderwerp anderzijds verwacht de Inspectie SZW bij te dragen aan de nodige informatie- en kennisuitwisseling tussen toezichthouder en Arbo-adviseur.

Wij komen graag in contact met de HVK-ers die met ons het gesprek willen aangaan! Daarvoor kan contact op worden genomen met;

Robbert Spaan MSc
Projectleider Programma Psychosociale Arbeidsbelasting & Arbeids(markt)discriminatie
rspaan@inspectieszw.nl

Ter voorbereiding  kunt u kijken naar de Zelfinspectietool Ongewenst Gedrag , welke u vindt via https://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/.

De tool gaat in op de belangrijkste factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en arbeidsdiscriminatie. Deze helpt bedrijven om in een aantal stappen te checken of hun aanpak voldoet aan wet- en regelgeving. Het resultaat is een lijst met verbeterpunten waarmee men aan de slag kan. Ook ontvangt men hierbij achtergrondinformatie.

De verzamelde gegevens zullen anoniem worden verwerkt.